REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

SATIS GROUP SA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego

2023-03-21 17:49
publikacja
2023-03-21 17:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Satis_Group_Tekst_jednolity_Statutu_21.03.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-21
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.163.528,10 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy) do kwoty 1.396.233,60 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję w ramach kapitału docelowego 2.327.055 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje serii H”), dokonanym na podstawie Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), o której Emitent informował raportem bieżącym numer 3/2023 z dnia 1 marca 2023 r. („Rejestracja Zmian”).

Po Rejestracji Zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.396.233,60 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.962.336 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 11.280.927 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 354.354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 2.327.055 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, wynosi 13.962.336 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć) głosów.
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 872.646,00 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych).
Po Rejestracji Zmian §4 ust. 1 Statutu Spółki ma następującą treść:
㤠4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.396.233,60 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 11.280.927 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 354.354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 2.327.055 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmienioną treść §4 ust. 1 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Satis Group Tekst jednolity Statutu 21.03.2023.pdfSatis Group Tekst jednolity Statutu 21.03.2023.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmienioną treść §4 ust. 1 Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-21 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki