REKLAMA

SATIS GROUP SA: Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta

2021-09-01 19:02
publikacja
2021-09-01 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 opublikowanego w dniu 27 stycznia 2021 r. („Raport nr 4/2021”), Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że podjął działania zmierzające do wyjaśnienia dokonanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego deklaratoryjnej zmiany struktury właścicielskiej Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Satis GPS”).
Po kwerendzie akt rejestrowych Satis GPS Zarząd Emitenta powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestrowego Sądowego dalszych (tj. innych aniżeli opisanych w Raporcie nr 4/2021) deklaratoryjnych zmian struktury udziałowej Satis GPS, tj. poprzez: (i) wykreślenie z rubryki dotyczącej wspólników Satis GPS danych spółki Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Akesto”), jako wspólnika rzekomo uprawnionego do 1.000 udziałów Satis GPS, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, w tym 500 udziałów Satis GPS o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł należących do spółki zależnej Emitenta, tj. Software Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Software Services”) oraz (ii) wpisanie w rubryce dotyczącej wspólników Satis GPS danych Daniela Kaczmarka, jako wspólnika rzekomo uprawnionego do 1.000 udziałów Satis GPS, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego Satis GPS.
W opinii Zarządu Emitenta ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych w zakresie struktury udziałowej Satis GPS (zarówno te, o których mowa w Raporcie nr 4/2021, jak i w niniejszym raporcie) pozbawione są podstaw zarówno faktycznych, jak i prawnych i tym samym nie odzwierciedlają rzeczywistej struktury właścicielskiej Satis GPS.
Znamienną okolicznością, uzasadniającą wyrażoną przez Zarząd Emitenta powyżej ocenę jest fakt, że w sądzie rejestrowym właściwym dla Satis GPS wraz z wnioskami o wpis zmiany danych w zakresie wspólników tej spółki nie zostały przedłożone jakiekolwiek dokumenty prawotwórcze stanowiące materialnoprawną podstawę rzekomej utraty statusu wspólnika Satis GPS po stronie Software Services żądania, jak również wykreślenia z rubryki dotyczącej danych wspólników Satis GPS spółki Software Services, co z kolei może oznaczać, że w rzeczywistości nie zostały przedsięwzięte jakiekolwiek ważne i skuteczne czynności prawne mogące stanowić podstawę zmian w dotychczasowym składzie wspólników Satis GPS poprzez wykreślenie Software Services z rubryki dotyczącej wspólników Satis GPS.
Mając na uwadze powyższe Software Services: (i) wystosowała do Satis GPS wezwanie w trybie art. 188 §2 ustawy Kodeks spółek handlowych do udostępnienia księgi udziałów Satis GPS i udzielenia informacji w trybie art. 212 §1 ustawy Kodeks spółek handlowych; oraz (ii) wystosowała do sądu rejestrowego właściwego dla Satis GPS, tj. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadomienie o wykreśleniu danych rzeczywistego wspólnika Satis GPS (tj. Software Services) bez podstawy prawnej wraz z wnioskiem o wszczęcie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania przymuszającego wobec Satis GPS.
Zarząd Emitenta zamierza podejmować dalsze działania celem rzetelnego wyjaśnienia sprawy, a wszelkie uzyskane informacje na ten temat przekaże w raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
2021-09-01 Marcin Hańczaruk Wiceprezes Zarządu Marcin Hańczaruk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki