REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Złożenie pozwu przeciwko Mota-Engil Central Europe S.A. w związku z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego / Filing a lawsuit against Mota-Engil Central Europe S.A. in connection with construction of the Research and Development Center

2021-09-25 10:38
publikacja
2021-09-25 10:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-25
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Złożenie pozwu przeciwko Mota-Engil Central Europe S.A. w związku z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego / Filing a lawsuit against Mota-Engil Central Europe S.A. in connection with construction of the Research and Development Center
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 września 2021 r. Emitent złożył w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, ul. Przy Rondzie 7, pozew przeciwko Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie ("Wykonawca") o zapłatę kwoty 13.756.717,07 zł. Emitent pozwem dochodzi roszczeń związanych z umową na wykonanie robót budowlanych w ramach generalnego wykonawstwa inwestycji pn.: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A." ("Kontrakt"), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Całkowita wartość Kontraktu wyniosła 68 783 585,34 zł wraz z VAT. Wykonawca miał zrealizować Kontrakt w ciągu 15 miesięcy od daty jego zawarcia, do czego nie doszło. Strony przedłużyły Czas na Ukończenie Kontraktu do 30 kwietnia 2020 r. (zawierając dwa aneksy) oraz zmodyfikowały zakres robót objętych Kontraktem, w tym postanowiły o wyłączeniu części prac lub wykonaniu robót zamiennych.

Emitent dochodzi od Wykonawcy zapłaty kar umownych we wskazanej wyżej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tytułu przekroczenia Czasu na Ukończenie Kontraktu o 78 dni względem wydłużonego aneksami terminu na jego realizację, przekroczenia punktów kontrolnych wskazanych w Harmonogramie Robót oraz nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek wskazanych w Świadectwie Przejęcia oraz zgłoszonych w ramach Rękojmi za Wady.

[***English version***]

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. ("Company") hereby informs, that on September 24, 2021 the Company has filed with the District Court in Kraków, IX Commercial Division, ul. Przy Rondzie 7, a lawsuit against Mota-Engil Central Europe S.A. with its seat in Kraków ("Contractor") for the payment of PLN 13,756,717.07. With this lawsuit, the Company seeks claims related to the agreement for "Construction of the Research and Development Center of Innovative Drugs Selvita S.A." ("Contract"), the conclusion of which was announced by the Company in the current report No. 27/2018 of August 13, 2018.

The total value of the Contract was PLN 68,783,585.34 including VAT. The Contractor supposed to complete the Contract within 15 months after the execution of the Contract, which has not been done. The Parties have extended Time for Completion of the Contract until April 30, 2020 (by way of concluding two annexes) and modified the scope of works to be performed under the Contract, including exclusion of the part of the works and performance of the substitution works.

Company seeks contractual penalties from the Contractor in the above-mentioned amount along with statutory interest for delay, which includes claiming the payment of contractual penalties for exceeding the Time for Completion by 78 days comparing to the extended time for completion agreed in the annexes and exceeding the milestones indicated in the works schedule and for failure to remove or improper removal of defects and faults indicated in the building take-over certificate and under the warranty for defects.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-25 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2021-09-25 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki