0,19 zł
0,00% 0,00 zł
Resbud SA (RES)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Resbud_Finansowe_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_PL_MSSF_z_RN_JZP__Resbud.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-03-26
RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD SE Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)
Marcin Grzywacz Doradztwo Audyt Szkolenia , Warszawa ul.Domaniewska 35/89
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 203 198 48 45
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -452 227 -106 52
III. Zysk (strata) brutto -60 833 -14 190
IV. Zysk (strata) netto -108 201 -25 46
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 360 (251) 320 (57)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 268 (918) -770 (210)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 204 984 755 225
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 296 (185) 305 (42)
IX. Aktywa razem 7 863 4 984 1 885 1 127
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 279 1 056 67 239
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 0 2 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 269 1 056 64 239
XIII. Kapitał własny 7 584 3 928 1 818 888
XIV. Kapitał zakładowy 6 500 4 355 1 558 980
XV. Liczba akcji (w szt.) 13 000 000 8 710 000 13 000 000 8 710 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 0,21 -0,01 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 0,20 -0,01 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,58 0,45 0,14 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,58 0,44 0,14 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Resbud Finansowe 2017.pdfResbud Finansowe 2017.pdf
Sprawozdanie z badania PL MSSF z RN_JZP_ Resbud.pdfSprawozdanie z badania PL MSSF z RN_JZP_ Resbud.pdf
Sprawozdanie Zarzadu 2017.pdfSprawozdanie Zarzadu 2017.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-26 Anna Kajkowska Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-26 Jolanta Gałuszka Glówny Księgowy Biegły Rewident
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 tomitomi

złodziejska firma - to i złodziejski raport !

! Odpowiedz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl