REKLAMA

Przedszkole w mieszkaniu na parterze. Co na to przepisy?

2021-10-17 06:00
publikacja
2021-10-17 06:00

Kilka lat temu jedna ze wspólnot mieszkaniowych z Krakowa poskarżyła się w sądzie na jednego z członków wspólnoty, który na parterze bloku chciał zaadaptować mieszkanie na przedszkole. Czy taka działalność w takim miejscu jest niedozwolona? Zapytaliśmy o to prawnika.

Przedszkole w mieszkaniu na parterze. Co na to przepisy?
Przedszkole w mieszkaniu na parterze. Co na to przepisy?
fot. Beloborod / / Shutterstock

Z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa uprawniona jest tylko do podejmowania decyzji odnośnie do nieruchomości wspólnej i nie ma żadnego tytułu do ingerowania w sferę uprawnień poszczególnych właścicieli lokali, w tym nie ma również prawa zakazywać prowadzenia w lokalach działalności gospodarczej (vide: wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt: II CSK 601/08).

Każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej zobowiązany jest przestrzegać porządku domowego oraz korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli. Mówi o tym art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 532 z późn. zm.; dalej: u.w.l.).

Przyjęte zasady porządku domowego powinny zawierać obiektywne mierniki pozwalające na stwierdzenie, w jakich okolicznościach zachowanie się właściciela lokalu można kwalifikować jako nadmiernie uciążliwe.

Właściciel lokalu powinien powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z sąsiednich lokali ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz stosunków miejscowych (immisje).

Zwrócić przy tym należy uwagę, iż wykraczanie przez jednego z właścicieli lokali w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo czynienie przez jego niewłaściwe zachowanie korzystanie z innych lokali (lub nieruchomości wspólnej) uciążliwym, skutkować może nawet wystąpieniem przez wspólnotę mieszkaniową przeciwko takiemu właścicielowi lokalu z powództwem w trybie art. 16 ust. 1 u.w.l., tj. o przymusową sprzedaż lokalu. Powództwo takie zasługiwać będzie na uwzględnienie, jeżeli ciężar naruszonych obowiązków lub podejmowanych przez właściciela lokalu czynności zakłócających będzie na tyle istotny i poważny, iż rozważenie interesów indywidualnych właściciela lokalu oraz interesów wspólnoty skłaniać będzie w sposób wyraźny, by prymat w okolicznościach rozpoznawanej sprawy przyznać interesowi ogólnemu, nawet gdy skutkować to będzie naruszeniem sfery ochrony własności gwarantowanej konstytucyjnie.

Kolejnym zagadnieniem jest ewentualna odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu zakłócania spokoju. Obowiązujące przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657), zawierają jedynie obostrzenia w zakresie wymagań – przede wszystkim technicznych – stawianych pomieszczeniom, w których prowadzona będzie działalność przedszkolna lub zbliżone formy działalności.

Z punktu widzenia prowadzącego przedszkole

Z kolei osoba składająca zgłoszenie o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych winna jest wykazać się jedynie prawem do dysponowania lokalem. Stosownie bowiem do art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać m.in. informację o warunkach lokalowych zapewniających:

  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii straży pożarnej.

W informacji o warunkach lokalowych zawiera się przy tym również szczegółowe informacje na temat posiadanego tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzone przedszkole. Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu jest np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Jedynie te dokumenty są wymagane i podlegają załączeniu do zgłoszenia.

Wracając do sprawy opisanej na początku, Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę wspólnoty mieszkaniowej oddalił.

Patrycja Murawska 

Źródło:
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki