REKLAMA
PIT 2023

Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Są pierwsze szczegóły "Polskiego ładu" w mieszkaniówce

2021-08-04 13:08
publikacja
2021-08-04 13:08

Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z "Polskiego ładu" będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to 15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Są pierwsze szczegóły "Polskiego ładu" w mieszkaniówce
Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Są pierwsze szczegóły "Polskiego ładu" w mieszkaniówce
fot. Pawel Michalowski / / Shutterstock
Darmowy program do rozliczania
PIT 2023/2024
Pobierz e-pity 2023 Uruchom on-line

Projektowana ustawa określi zasady, na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy („kredyt bez wkładu własnego” lub „KBW”) w ramach zapowiadanych w „Polskim ładzie” działań określanych wspólną nazwą „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Ustawa określi maksymalną kwotę jednostkową objętą gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 100 tys. zł.

"Przyjęty limit kwotowy (...) jest ustalony na poziomie przyjętej w ustawie maksymalnej łącznej kwoty spłat części kredytu w związku z urodzeniem dzieci na etapie obsługi zobowiązania kredytowego. Ponadto, w połączeniu z maksymalnymi limitami cen / kosztów budowy wprowadzony limit ma ograniczać ryzyka nadmiernego, w stosunku do możliwości dochodowych, zadłużania się gospodarstw domowych, oraz ograniczać oddziaływanie programu na wzrost cen mieszkań" - napisano.

Reklama

"W ustawie przewidziane zostanie, że łączna wysokość gwarantowanej kwoty kredytu oraz wkładu własnego wnoszonego przez prowadzącego gospodarstwo domowe kredytobiorcy nie będzie mogła przekroczyć kwoty stanowiącej 20 proc. ceny nabycia prawa własności, kosztów budowy albo wkładu budowlanego" - dodano.

Zgodnie z projektem zakłada się, że KBW będą udzielane do końca 2030 r. Przyjęta data jest okresem realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Projektodawca zakłada, że koniec 2030 r. będzie okresem weryfikacji wszystkich rozwiązań wspierających mieszkalnictwo, w tym podjęcia ew. decyzji o kontynuacji lub modyfikacji projektowanych obecnie w ustawie instrumentów wsparcia.

Konstruując instrument kredyt bez wkładu własnego, w projekcie ustawy przyjęto założenie, że rozwiązanie problemu braku środków własnych przy ubieganiu się kredyt hipoteczny nie powinno zwiększać ryzyka występowania zagrożeń nadmiernego rozluźnienia standardów kredytowych, a przyjęte mechanizmy eliminujące barierę braku środków na wkład własny wymagany do zaciągnięcia kredytu hipotecznego:

 • powinny sprzyjać utrzymaniu wysokiej jakości portfeli kredytowych w sektorze bankowym;
 • nie powinny powodować ryzyka stymulowania działań spekulacyjnych i postaw społecznych, skutkujących nieuzasadnionym wzrostem cen mieszkań;
 • nie powinny prowadzić do nadmiernego, w stosunku do możliwości dochodowych, zadłużania się gospodarstw domowych.

Jakie warunki powinien spełniać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

 • KBW może być udzielony na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki);
 • minimalny okres spłaty KBW wynosi 15 lat;
 • kredyt udzielany będzie w walucie polskiej;
 • warunek udzielania KBW przez bank posiadający status podmiotu ustawowo upoważnionego do udzielania kredytów będącego stroną zawartej z BGK umowy, tj. przez bank pośredniczący. Poza tym warunkiem, uczestnictwo sektora bankowego w programie w charakterze instytucji udzielającej kredytów bez wkładu własnego nie byłoby ustawowo limitowane ilościowo lub uzależnione od spełnienia szczególnych warunków przez banki.

Jakie warunki powinna spełniać finansowana nieruchomość?

 • maksymalny limit ceny (w tym wkład budowlany) w przeliczeniu na 1 m. kw. powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania będzie zróżnicowany:
 1. w zależności od tego czy nieruchomości jest nabywana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym (w drugim przypadku wskaźnik wyższy o 10 proc.);
 2. w zależności od położenia finansowanej nieruchomości (limity cen określone dla poszczególnych województw; w ramach województwa odrębne limity dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami oraz pozostałych gmin w województwie – przyjęte parametry wykorzystujące zweryfikowane doświadczenia programów wsparcia, realizowanych w przeszłości /limity cen w programach ”Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla młodych”/ oraz obecnie /maksymalne koszty budowy w programie dopłat do czynszów „Mieszkanie na start”);
 3. uwzględniający zmianę kosztów budowy mieszkań (podstawą dane GUS o kosztach budowy w budownictwie wielorodzinnym, odpowiedni wskaźnik korygujący);
 • warunek położenia finansowanej nieruchomości na terytorium RP.

W oparciu o dane GUS resort rozwoju szacuje, że dla transakcji dokonanych w 2019 r. w przypadku rynku pierwotnego w zakresie projektowanych limitów cen lokali/domów kwalifikowałoby się w większości województw ok. 80-90 proc. dokonanych transakcji, zaś w przypadku rynku wtórnego analogiczny udział transakcji mieszczących się w limicie wynosiłby w większości województw ok. 70-80 proc.

"Biorąc pod uwagę notowane od 2019 r. wzrosty cen na rynku mieszkaniowym, udział aktualnej oferty rynku pierwotnego i wtórnego spełniającej proponowane limity cen będzie obecnie niższy od wskaźników za 2019 r." - dodano.

Ograniczony udział oferty mieszkań spełniających warunki programu jest jednak jednym z założeń rozwiązań, które powinny w ocenie projektodawcy zawierać mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań.

Poza limitami cen, drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie zawarte w projekcie ustawy upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w drodze rozporządzenia, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe - odpowiednio 1,3 i 1,2 dla rynku pierwotnego i wtórnego).

Możliwość taka byłaby uzależniona od wyników analiz wpływu programu na bieżące ceny transakcyjne i ofertowe na rynku nieruchomości mieszkaniowych, zmianę poziomu kosztów budowy mieszkań, jak również miałaby na celu ograniczać ryzyko ew. innych powiązanych z programem praktyk skutkujących nieuzasadnionym wzrostem cen mieszkań.

Zakres podmiotowy uprawnionych do zaciągnięcia KBW?

 • kredytobiorcami może być małżeństwo, osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko lub przypadek, w którym kredytobiorcą jest osoba niepełnosprawna (niepełnosprawność w stopniu znacznym lub całkowita);
 • jeśli kredytobiorcą prowadzącym gospodarstwo domowe jest małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko, młodszy z małżonków lub osoba ta w roku, w którym będzie udzielony kredyt nie może ukończyć 40 lat;
 • kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe (w przypadku małżeństwa dotyczy to obojga małżonków), poza mieszkaniem na które ma zostać zaciągnięty kredyt, nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Spłata części kredytu w zw. z urodzeniem dziecka

Oprócz gwarancji zastępującej wkład własny projektowana ustawa określa warunki i zasady na jakich dokonywana będzie jednorazowa spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego części KBW w związku z urodzeniem dziecka w gospodarstwie domowym prowadzonym przez kredytobiorcę, jeśli zdarzenie to ma miejsce w okresie spłaty kredytu.

Wysokość przysługującej spłaty kapitału kredytu, zwanych dalej „spłatą rodzinną”, wynosić będzie:

 1.  20 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie;
 2.  60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.

Kwota łączna spłat rodzinnych przysługujących w odniesieniu do jednego kredytu, wynosić ma 100 tys. zł (np. w przypadku zaciągnięcia kredytu przez małżonków albo osobę samotną, wychowujących jedno dziecko, maksymalne wsparcie zostanie wykorzystane w sytuacji powiększenia się gospodarstwa domowego o drugie, trzecie i czwarte dziecko; w przypadku małżonków wychowujących w okresie zaciągnięcia kredytu troje dzieci analogiczna sytuacja dotyczyła będzie przypadku powiększenia się rodziny o czwarte i piąte dziecko).

Kolejnym warunkiem dokonania przez BGK spłaty rodzinnej jest brak prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego innego niż sfinansowany w oparciu o środki KBW.

Fundusz mieszkaniowy BGK

Źródłem finansowania dokonywanych przez BGK spłat rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów i wydatków z tytułu udzielonych gwarancji wkładu własnego dla udzielanych KBW będzie Rządowy Fundusz Mieszkaniowy ulokowany przy BGK.

Źródłami zasilenia Funduszu w zakresie odnoszącym się do finansowania zadań realizowanych na podstawie ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego będą środki budżetowe, opłaty prowizyjne z tytułu gwarancji udzielanych w ramach Funduszu, wpływy z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez BGK w wykonaniu umowy gwarancji udzielonej w ramach Funduszu oraz odsetki z tytułu oprocentowania okresowo wolnych środków Funduszu. (PAP Biznes)

tus/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (48)

dodaj komentarz
dareku87
Dlatego warto teraz czym prędzej brać się za zakup. Ja bardzo przyśpieszylem z zakupem mikroapartamentu Modern Space w Warszawie, który chcę przeznaczyć pod wynajem – myślę, że jak ten program wystartuje, biorąc pod uwagę niską podaż mieszkań (vs. Popyt) – wszystko pójdzie drastycznie w górę.
trooper
Skutkiem tego programu będzie tylko dalszy wzrost cen nieruchomości i dalsze ograniczenie dostępności mieszkań dla Kowalskiego. Kilku pomogą a tysiącom zaszkodzą. Kto się nie zalapie na program będzie kwiczał.
batic
ale starym babom będzie się wydawało, że PiS dobrze robi ich wnuczkom i dalej będą głosować na jedyną słuszną partię...
greg2k
Jakoś tak się u nas w PL przyjęło, że każdy ma dostać kredyt mieszkaniowy (bo hipotecznych to tu nas z zasady nie ma bo nie da się oddać kluczy i powiedzieć do banku żegnajcie to wasz problem).
Z tego względu tak dużo ludzi zostało ubranych w pseudo kredyty indeksowane do CHF bo PIS (Kaczyński) uparł się w 2006 i zrobili wszystko
Jakoś tak się u nas w PL przyjęło, że każdy ma dostać kredyt mieszkaniowy (bo hipotecznych to tu nas z zasady nie ma bo nie da się oddać kluczy i powiedzieć do banku żegnajcie to wasz problem).
Z tego względu tak dużo ludzi zostało ubranych w pseudo kredyty indeksowane do CHF bo PIS (Kaczyński) uparł się w 2006 i zrobili wszystko aby tylko uwalić KNB, która zalecała zakazanie udzielania takich kredytów. PIS zrobił po swojemu i teraz mamy tysiące pozwów indywidualnych, ponieważ załatwić tego ustawowo też nie chcieli.
Teraz znowu PIS wymyślił gwarancje bankowe aby golasy bez uzbieranego wkładu mogli zakredytować się po uszy.
KTO TYM LUDZIOM POMOŻE JAK STOPY BĘDĄ 5% LUB 6% ???
Frankowiczom PIS pokazał środkowy palec !!!
jarunia
to jakiś pis-szewicki absurd jest - gdzie są mieszkania komunalne
-bertro-
Co tu się dzieje ,ludzie kredytów na biorą i za chwile inflacja i stopy do góry i dramat na cale życie .
Frankowy i ich kłopoty przy tej rozpierdusze będą jak szczesciaze.
frewoj
Dodatkowo, o ile dobrze pamiętam z pierwszych wyjaśnień kwota gwarancji nie będzie obniżała kapitału do spłaty tak jak to się dzieje przy normalnym wkładzie własnym, a więc wskaźnik LTV będzie na poziomie 100%. Uśredniając, te kredyty będą wyższe niż obecnie zaciągane na standardowych zasadach. Zgadzam się, będzie płacz.
po_co
W jaki sposób ten program ma wspierać dzietność?
Kupując mieszkanie powiedzmy 38 mkw, para doczeka się potomka lub dwóch, chcąc zmienić mieszkanie zostaje z problemem. Niby anulowano im kilka tysięcy długu ale ponownie nie skorzystają z kredytu bez wkładu więc zostaną w czwórkę na przestrzeni która za chwilę doprowadzi ich do
W jaki sposób ten program ma wspierać dzietność?
Kupując mieszkanie powiedzmy 38 mkw, para doczeka się potomka lub dwóch, chcąc zmienić mieszkanie zostaje z problemem. Niby anulowano im kilka tysięcy długu ale ponownie nie skorzystają z kredytu bez wkładu więc zostaną w czwórkę na przestrzeni która za chwilę doprowadzi ich do myśli samobójczych.

Na większe mieszkanie sobie nie pozwolą bo skoro do tej pory nie uzbierali na wkład własny to szczytem możliwości jest to mieszkanie 38 mkw.

Piękny program :)
trolley
Załóżmy że mamy rodzinę w Wawie - 2+1 i chcącą się jeszcze rozmnażać. Zero oszczędności. Potrzebne mieszkanie cokolwiek większe więc kredyt 500k. Rata 2,5k + 1k czynsz/liczniki. 3,5k samych stałych opłat za mieszkanie. Jedzenie 1,5k na miesiąc (kaszanka i pasztetowa w Biedrze na promocji). Bilety miesięczne (najtaniej komunikacją Załóżmy że mamy rodzinę w Wawie - 2+1 i chcącą się jeszcze rozmnażać. Zero oszczędności. Potrzebne mieszkanie cokolwiek większe więc kredyt 500k. Rata 2,5k + 1k czynsz/liczniki. 3,5k samych stałych opłat za mieszkanie. Jedzenie 1,5k na miesiąc (kaszanka i pasztetowa w Biedrze na promocji). Bilety miesięczne (najtaniej komunikacją do roboty), telefony i takie tam pierdoły itd 500 zeta. Fryzjer, kosmetyki, jakieś leki, drobne naprawy itp itp 500. Razem 6k i kompletnie nie ma tu z czego schodzić. Dochód mocnej klasy średniej czyli 7k hehe. Zostaje 1k z którym nie wiadomo co zrobić. Ale najpewniej rozejdzie się nie wiadomo gdzie. Wystarczy że jedno traci pracę - kaplica! Nie przyjmą dziecka do przedszkola/żlobka - kaplica! Żona w ciąży? Kaplica. Eksmisja i długi do końca życia. Zero kolejnej szansy na kolejny kredyt.
trolley odpowiada trolley
A zapomniałem najważniejsze hehe. Podwyżka stóp na 3-4% i kaplica tak czy siak od strzała :) Powodzenia!

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki