REKLAMA

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 22:20
publikacja
2021-03-31 22:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
pbkm-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pbkm-2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKPBKM_Sprawozdaniezdzialalnosci_2020Final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKPBKM_Sprawozdaniezdzialalnosci_2020Final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raportskonsolidowany_OcenaRN_2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PBKM_31.12.2020_SzB.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PBKM_31.12.2020_SzB.xhtml.sig  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 211 251,00 187 988,00 47 215,00 43 700,00
II. Zysk (strata) brutto 2 363,00 17 484,00 528,00 4 064,00
III. Zysk (strata) netto 1 934,00 13 597,00 432,00 3 161,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 358,00 20 891,00 974,00 4 856,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 547,00 -40 261,00 -14 426,00 -9 359,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 194 181,00 49 917,00 43 400,00 11 604,00
VII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,26 2,60 0,06 0,60
VIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,26 2,57 0,06 0,60
IX. Aktywa trwałe 474 575,00 369 751,00 102 838,00 86 827,00
X. Aktywa obrotowe 267 943,00 332 712,00 58 062,00 78 129,00
XI. Kapitał własny 394 951,00 400 862,00 85 584,00 94 132,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 270 835,00 233 293,00 58 688,00 54 783,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 76 732,00 68 308,00 16 627,00 16 040,00
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN); • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,4742 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,3018 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
pbkm-2020-12-31.zippbkm-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBKM S.A. za rok 2020
pbkm-2020-12-31.zip.XAdESpbkm-2020-12-31.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtmlGKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml.xadesGKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
Raportskonsolidowany_OcenaRN_2020_PL.xhtmlRaportskonsolidowany_OcenaRN_2020_PL.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
OswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtmlOswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
GK PBKM_31.12.2020_SzB.xhtmlGK PBKM_31.12.2020_SzB.xhtml Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
GK PBKM_31.12.2020_SzB.xhtml.sigGK PBKM_31.12.2020_SzB.xhtml.sig Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 - podpisy
PBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtmlPBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok
PBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtml.xadesPBKM_Raport_CSR_2020Final.xhtml.xades Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok - podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki