REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2023-05-30 18:02
publikacja
2023-05-30 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGF_SA_Raport1Q2023r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży usług - - - -
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -653 -190 -139 -41
III. Zysk/Strata brutto 76 988 -127 584 16 379 -27 454
IV. Zysk/Strata netto 62 063 -103 527 13 203 -22 277
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -410 -228 -87 -49
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 965 0 205 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -542 235 -115 51
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 13 7 3 2
IX. Aktywa razem 209 208 131 473 44 746 28 033
X. Zobowiązania długoterminowe 27 873 11 806 5 962 2 517
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 164 4 559 891 972
XII. Kapitał własny 177 171 115 108 37 893 24 544
XIII. Kapitał zakładowy 87 668 87 668 18 751 18 693
XIV. Liczba akcji (w szt.) 87 667 925 87 667 925 87 667 925 87 667 925
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą ( w zł/Eur) 0,71 -1,18 0,15 -0,25
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) 2,02 1,31 0,43 0,28


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu
średniego obowiązującego na dzień 31 marca 2023r. ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 4,6755 zł oraz odpowiednio według
kursu 4,6899 zł za 1EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022r.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu i wynoszącego 4,7005 zł za 1EUR oraz odpowiednio według kursu
4,6472 zł za 1EUR dla analogicznego okresu 2022 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PGF SA Raport1Q2023r.pdfPGF SA Raport1Q2023r.pdf PGF SA Raport za I kwartał 2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Wiktor Niedziela Wiceprezes Zarządu Wiktor Niedziela
2023-05-30 Mirosław Janik Prezes Zarządu Mirosław Janik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki