REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2021-12-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-12-01 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w grudniu 2021 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
fot. Opat Suvi / / Shutterstock

Od 1 grudnia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe obostrzenia związane z koronawirusem. Tego dnia wchodzą w życie również zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Funkcjonować będzie ulepszone postępowanie o zatwierdzenie układu - dłużnik będzie mógł regulować część zobowiązań, które są objęte układem przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed egzekucją na poziomie postępowania sanacyjnego. 

Wymiar czasu pracy w grudniu 2021 r.

W grudniu 2021 roku jest 176 godzin pracy (22 dni robocze i 9 dni wolnych od pracy).  

Reklama

Ważne terminy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

10.12.2021 (piątek)

Do 10 grudnia 2021 r. należy dokonać wpłaty na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy

Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

 1. na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;
 2. na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Wysokość składek ZUS za październik 2021 r. dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie:

 • Wysokość składek ZUS (ze składką na ubezpieczenie chorobowe): 1457,49 zł
 • Wysokość składki ZUS (bez składki na ubezpieczenie chorobowe): 1380,18 zł

Obowiązki podatkowe w urzędzie skarbowym w grudniu 2021 r. 

W grudniu 2021 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać też o obowiązkach względem urzędu skarbowego. 

6.12.2021 (poniedziałek)

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które uregulowane jest w art. 103 ust. 5a u.p.t.u., podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

7.12.2021 (wtorek)

Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2021 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

10.12.2021 (piątek)

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2021 r.

20.12.2021 (poniedziałek)

W poniedziałek przedsiębiorcom kończy się czas na spełnienie kilku ważnych obowiązków względem skarbówki. Muszą oni dokonać:

 • wpłaty za listopad 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • wpłaty za listopad 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy,
 • wpłaty za listopad 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

27.12.2021 poniedziałek)

Tuż po Bożym Narodzeniu mija termin: 

 •  zapłaty podatku VAT za listopad 2021 r.,
 • złożenia deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2021 r.,
 • przesłania pliku JPK_V7M za listopad 2021 r.,
 • przesłania  pliku JPK_V7K za listopad 2021 r. (część ewidencyjna),
 • wpłaty podatku akcyzowego za listopad 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,
 • przesłania informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2021 r.,
 • złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2021 r.,
 • rozliczenia podatku cukrowego należnego za listopad 2021 r.,
 • rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej za listopad 2021 r.

Pozostałe obowiązki

15.12.2021 (środa)

Do tego dnia należy wykonać:

 • wpłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2021 - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłatę do PPK za listopad 2021 r.

20.12.2021 (poniedziałek)

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

27.12.2021 (poniedziałek):

Należy przekazać dokumenty do PEFRON, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2021 r.

28 grudnia 2021 r. (wtorek):

Do tego dnia należy zapłacić podatek dochodowy z karty podatkowej za grudzień 2021 r.

31.12.2021 r. (piątek)

W ostatni dzień miesiąca należy pamiętać o:

 • przekazaniu (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożeniu (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożeniu przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne informacji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) - jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym
 • przekazaniu do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2021 r.
 • przekazaniu (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-P, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • wpłaceniu podatku należnego wynikającego z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PT-NZS) złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r. - w przypadku gdy utrata (w całości lub w części) składnika majątku nie nastąpiła przed 1 grudnia 2021 r.
 • opublikowaniu na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki