REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2021-12-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-12-01 06:00
Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
fot. Opat Suvi / / Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w grudniu 2021 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Od 1 grudnia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe obostrzenia związane z koronawirusem. Tego dnia wchodzą w życie również zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Funkcjonować będzie ulepszone postępowanie o zatwierdzenie układu - dłużnik będzie mógł regulować część zobowiązań, które są objęte układem przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed egzekucją na poziomie postępowania sanacyjnego. 

Wymiar czasu pracy w grudniu 2021 r.

W grudniu 2021 roku jest 176 godzin pracy (22 dni robocze i 9 dni wolnych od pracy).  

Ważne terminy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

10.12.2021 (piątek)

Do 10 grudnia 2021 r. należy dokonać wpłaty na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

 1. na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;
 2. na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Wysokość składek ZUS za październik 2021 r. dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie:

 • Wysokość składek ZUS (ze składką na ubezpieczenie chorobowe): 1457,49 zł
 • Wysokość składki ZUS (bez składki na ubezpieczenie chorobowe): 1380,18 zł

Obowiązki podatkowe w urzędzie skarbowym w grudniu 2021 r. 

W grudniu 2021 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać też o obowiązkach względem urzędu skarbowego. 

6.12.2021 (poniedziałek)

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które uregulowane jest w art. 103 ust. 5a u.p.t.u., podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

7.12.2021 (wtorek)

Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2021 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

10.12.2021 (piątek)

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2021 r.

20.12.2021 (poniedziałek)

W poniedziałek przedsiębiorcom kończy się czas na spełnienie kilku ważnych obowiązków względem skarbówki. Muszą oni dokonać:

 • wpłaty za listopad 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • wpłaty za listopad 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy,
 • wpłaty za listopad 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

27.12.2021 poniedziałek)

Tuż po Bożym Narodzeniu mija termin: 

 •  zapłaty podatku VAT za listopad 2021 r.,
 • złożenia deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2021 r.,
 • przesłania pliku JPK_V7M za listopad 2021 r.,
 • przesłania  pliku JPK_V7K za listopad 2021 r. (część ewidencyjna),
 • wpłaty podatku akcyzowego za listopad 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,
 • przesłania informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2021 r.,
 • złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2021 r.,
 • rozliczenia podatku cukrowego należnego za listopad 2021 r.,
 • rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej za listopad 2021 r.

Pozostałe obowiązki

15.12.2021 (środa)

Do tego dnia należy wykonać:

 • wpłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2021 - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłatę do PPK za listopad 2021 r.

20.12.2021 (poniedziałek)

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

27.12.2021 (poniedziałek):

Należy przekazać dokumenty do PEFRON, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2021 r.

28 grudnia 2021 r. (wtorek):

Do tego dnia należy zapłacić podatek dochodowy z karty podatkowej za grudzień 2021 r.

31.12.2021 r. (piątek)

W ostatni dzień miesiąca należy pamiętać o:

 • przekazaniu (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożeniu (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • złożeniu przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne informacji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) - jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym
 • przekazaniu do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2021 r.
 • przekazaniu (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-P, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2021 r.
 • wpłaceniu podatku należnego wynikającego z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PT-NZS) złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r. - w przypadku gdy utrata (w całości lub w części) składnika majątku nie nastąpiła przed 1 grudnia 2021 r.
 • opublikowaniu na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki