REKLAMA
PILNE

OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej

2022-08-08 18:11
publikacja
2022-08-08 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_art_19_ust_1_MAR_Jacek_Chojecki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 dot. podpisania umowy pożyczki przez Emitenta i ustanowienia jej zabezpieczeń w formie zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta, posiadanych przez członków Zarządu Emitenta, informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 8 sierpnia 2022 roku, sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Jacka Chojeckiego - akcjonariusza i jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Emitenta, informującego o powzięciu informacji o wpisie zastawu rejestrowego na posiadanych przez niego 440.000 akcjach Emitenta.

Zarząd Emitenta wskazuje, że wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, o którym mowa wyżej, nastąpił w związku z zawarciem w dniu 15 kwietnia 2022 r. umowy zastawniczej, na podstawie której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 440.000 akcjach Emitenta, posiadanych przez Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza Emitenta – Jacka Chojeckiego.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że ustanowienie zastawu rejestrowego na 440.000 akcjach przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta - Jacka Chojeckiego nie wiąże się z przekazaniem prawa głosu z tych akcji zastawnikowi tj. pożyczkodawcy, ani przyznaniem zastawnikowi jakichkolwiek innych uprawnień. Zarówno prawo głosu z akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego jak i pozostałe prawa korporacyjne wykonywać będzie zastawca tj. Wiceprezes Zarządu Emitenta - Jacek Chojecki. Ustanowienie zastawu rejestrowego nie stanowiło transakcji zbycia akcji Emitenta i nie spowodowało zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta przez Jacka Chojeckiego.

Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że wpis zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta posiadanych przez Jacka Chojeckiego stanowił ostatni etap ustanawiania zabezpieczeń dla pożyczki udzielonej Emitentowi, o której informowano w raporcie ESPI nr 4/2022 („Pożyczka”). Na datę niniejszego raportu wszystkie zabezpieczenia Pożyczki, o których Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 4/2022 zostały ustanowione.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Chojecki.pdfZawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Chojecki.pdf Zawiadomienie Jacek Chojecki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2022-08-08 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki