REKLAMA

OVID WORKS S.A.: Komentarz Emitenta do transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Prezesa Zarządu Spółki

2022-07-11 23:44
publikacja
2022-07-11 23:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Komentarz Emitenta do transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku dot. otrzymania zawiadomienia od Jacka Dębowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta i akcjonariusza Emitenta („Zawiadomienie”) w zakresie transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na 440.000 akcjach Emitenta wyjaśnia, że transakcja objęta zawiadomieniem związana była wyłącznie z realizacją postanowień umowy pożyczki zaciągniętej przez Emitenta, w celu zabezpieczenia wierzytelności, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 4/2022 roku. Emitent w raporcie tym informował, że spłata przez Emitenta pożyczki udzielonej Emitentowi zostanie zabezpieczona przez członków Zarządu Emitenta - Jacka Dębowskiego oraz Jacka Chojeckiego - poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na części akcji, posiadanych przez wskazanych powyżej członków Zarządu Spółki. Dokonana transakcja ustanowienia zastawu rejestrowego nie stanowiła transakcji zbycia akcji Emitenta i nie spowodowała zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta przez Jacka Dębowskiego – Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że ustanowienie zastawu rejestrowego na 440.000 akcjach przez Prezesa Zarządu Emitenta – Jacka Dębowskiego nie wiąże się z przekazaniem prawa głosu z tych akcji zastawnikowi tj. pożyczkodawcy, ani przyznaniem zastawnikowi jakichkolwiek innych uprawnień. Zarówno prawo głosu z akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego jak i pozostałe prawa korporacyjne wykonywać będzie zastawca tj. Prezes Zarządu Emitenta - Jacek Dębowski.

W nawiązaniu do treści raportu ESPI nr 4/2022 Zarząd Emitenta ponadto wyjaśnia, że spłata pożyczki przez Spółkę z należnymi odsetkami w terminie do 20 grudnia 2022 roku, będzie podstawą do wykreślenia zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta ustanowionego przez Jacka Dębowskiego.

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że na datę publikacji niniejszego raportu ESPI:
- Prezes Zarządu Emitenta – Jacek Dębowski - posiada 1.854.200 akcji Emitenta, dających prawo do 1.854.200 głosów, stanowiących 17,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
- Wiceprezes Zarządu Emitenta – Jacek Chojecki - posiada 1.854.200 akcji Emitenta, dających prawo do 1.854.200 głosów, stanowiących 17,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Emitenta podkreśla wolę dalszego utrzymywania aktualnego stanu posiadania akcji Spółki i nie przewiduje w najbliższej przyszłości zbywania akcji Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jack Dębowski
2022-07-11 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządy Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki