REKLAMA

OPTIZEN LABS: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

2021-06-11 19:27
publikacja
2021-06-11 19:27
Zarząd Emitenta Optzen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Artura Górskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, pod adresem: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, następującego punktu obrad:
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
1.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2.Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
3.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.
3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
2)Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
3)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
4)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;
5)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
6)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
7)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
8)pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;
9)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;
10)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11)Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
12)Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
13)Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, projekt Statutu Spółki po zmianach oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20210611_192747_0000134450_0000132521.pdf
20210611_192747_0000134450_0000132522.pdf
20210611_192747_0000134450_0000132523.pdf
20210611_192747_0000134450_0000132524.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki