REKLAMA
BADANIE

ONDE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczących umów o wartości ok. 152 mln zł netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie trzech farm elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, o łącznej mocy 122 MW („Kontrakt nr 1” o mocy 80 MW, „Kontrakt nr 2” o mocy 32 MW, „Kontrakt nr 3” o mocy 10 MW) w formule BoS oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

2023-01-27 11:57
publikacja
2023-01-27 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczących umów o wartości ok. 152 mln zł netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie trzech farm elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, o łącznej mocy 122 MW („Kontrakt nr 1” o mocy 80 MW, „Kontrakt nr 2” o mocy 32 MW, „Kontrakt nr 3” o mocy 10 MW) w formule BoS oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w Kontraktach – otrzymanie przez Emitenta poleceń rozpoczęcia prac od Zamawiającego.

W dniu 7 grudnia 2022 r. Spółka ONDE S.A. zawarła trzy kontrakty na roboty budowlane ze spółkami należącymi do jednego Inwestora, na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktów: 7 grudnia 2022 r.
2. Inwestor: QAIR POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadający 100% udziałów w spółkach: „Kontrakt nr 1” - QPV Golczewo Sp. z o.o.; „Kontrakt nr 2” - QPV Rokietnica sp. z o.o., „Kontrakt nr 3” - QPV Pakość sp. z o.o.
3. Całkowita łączna wartość kontraktów: ok. 152 mln zł netto przy wyborze przez Zamawiającego szerszej opcji („Kontrakt nr 1” o wartości 93 mln zł, „Kontrakt nr 2” o wartości 46 mln zł, „Kontrakt nr 3” o wartości 13 mln zł);
4. Przedmiot kontraktów: kompleksowe roboty budowlane przy budowie trzech farm elektrowni fotowoltaicznych w formule BoS (z wyłączeniem modułów)
5. Termin realizacji Kontraktów: 52 tygodnie;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych; faktury płatne w terminie 30 dni;
7. Kary i odpowiedzialność:
• kara umowna za opóźnienie w realizacji Kontraktu - 0,5% wartości Kontraktu za każdy dzień zwłoki;
• kara umowna za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wartości Kontraktu;
• maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów przewidzianych w Kontrakcie nie przekroczy łącznie 20% wartości Kontraktu;
8. Zabezpieczenia: gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa w wysokości 10% wynagrodzenia kontraktowego, Gwarancja usunięcia wad i usterek: 10% wynagrodzenia kontraktowego.
9. Pozostałe warunki kontraktów, w tym dotyczące zabezpieczeń, płatności oraz wypowiadania umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu transakcjach.
10. Odpowiedzialność z tytułu realizacji kontraktów została każdorazowo ograniczona do wysokości wynagrodzenia.
11. Uwagi:
Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktów jest uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego. Ostateczny termin uzyskania polecenia we wszystkich trzech kontraktach to 28 lutego 2023 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR oraz art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej oraz informacje poufne.  

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2023-01-27 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki