NOVITA: Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2020-06-30 12:30
publikacja
2020-06-30 12:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 20
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku w Zielonej Górze (dalej "ZWZA") przyjęło uchwałę w sprawie podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2019, na mocy której podjęło decyzję o wypłacie Akcjonariuszom dywidendy w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), tj. 5,20 zł (słownie: pięć złotych i dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Dywidendą objętych zostało 2 500 000 akcji Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż pozostała kwota zysku netto za rok 2019 w wysokości 244 728,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Jednocześnie ZWZA ustaliło dzień dywidendy na 25 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na
5 października 2020 roku.


Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2020-06-30 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki