REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

2022-11-10 20:25
publikacja
2022-11-10 20:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_rb_24_2022_MDS__uchwaly_podjete_na_NWZ.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_do_rb_24_2022_MDS__uchwaly_podjete_na_NWZ_ENG.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-10
Skrócona nazwa emitenta
ManyDev Studio S.E.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się dnia 10 listopada 2022 r.
Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęto uchwałę w sprawie rezygnacji z wyboru tej Komisji.
2) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie NWZ zostały podjęte
3) do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
załącznik do rb 24_2022 MDS uchwały podjęte na NWZ.docxzałącznik do rb 24_2022 MDS uchwały podjęte na NWZ.docx Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk
załącznik do rb 24_2022 MDS uchwały podjęte na NWZ_ENG.docxzałącznik do rb 24_2022 MDS uchwały podjęte na NWZ_ENG.docx Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 24/2022


Subject:
Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company


Legal
basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offering – current and periodic
information


The
Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby announces
the contents of the resolutions passed by the Extraordinary General
Meeting of the Company (the „EGM”) held on November 10th 2022. 


The
content of all resolutions voted on, together with the results of the
voting, is attached to this current report. 


At
the same time, the Company announces that: 


1)
The
Extraordinary General Meeting decided to withdraw from the election of
the Returning Committee provided for in item 5 of the agenda, i.e. a
resolution was adopted to resign from the election of this Committee.


2)
all
draft resolutions put to vote at the EGM were adopted;


3)
no
objections were raised to the minutes of the EGM; 


Detailed
legal basis: § 19(1)(6) – (9) of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state. 


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki