REKLAMA

MR HAMBURGER: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-06-30 16:09
publikacja
2021-06-30 16:09
Zarząd Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Z uwagi na obecność tylko jednego akcjonariusza w osobie Pana Roberta Kijaka i w związku z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Kijakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Ponadto, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 20/6/2021 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §7a Statutu Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje obecnie obowiązującą treść §7a Statutu Spółki oraz treść uchwaloną w dniu dzisiejszym.

Obecnie obowiązująca treść §7a Statutu Spółki:
㤠7a
Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.200.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
1. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
2. podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji;
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze w drodze subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.”

Uchwalona treść §7a Statutu Spółki:
㤠7a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 9.600.000,00 PLN (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210630_160910_0000134946_0000133066.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki