REKLAMA

MFO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

2022-05-18 15:13
publikacja
2022-05-18 15:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż wobec uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, podjął w dniu 18 maja 2022 roku uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty przez Spółkę w roku 2021 zysk netto w wysokości 132.964.025,74 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych i 74 grosze) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 940.689,26 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 26 groszy), łącznie w wysokości 133.904.715,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset piętnaście złotych i 00 groszy) Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczyć na:
• dywidenda dla akcjonariuszy – kwota 26.429.960,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 00 groszy), co daje 4,00 zł (słownie: cztery złote i 00 groszy) na każdą akcję
• kapitał zapasowy - kwota 107.474.755,00 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 00 groszy)
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.
Uzasadnienie
Zgodnie z Polityką Dywidendową Spółki generalną zasadą jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, uwzględniając między innymi następujące czynniki: potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Spółki; stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne spółki notowane na GPW; wymogi płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia; optymalizację struktury finansowania działalności Spółki; przewidywaną rentowność działalności operacyjnej w najbliższych okresach; oraz zobowiązania wynikające z umów kredytowych i innych umów finansowych.
W opinii Zarządu sytuacja majątkowa i płynnościowa Spółki pozwalają na wypłatę dywidendy w rekomendowanej wysokości, zgodnie z dotychczasową praktyką i historyczną stopą dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Jakub Czerwiński członek zarządu
2022-05-18 Renata Zdzieszyńska prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki