REKLAMA
ZAGŁOSUJ

MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

2021-10-05 11:50
publikacja
2021-10-05 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-05
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku oraz numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku informuje, iż w następstwie dokonania na koniec III kwartału 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 30 września 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 62.893.705,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć i 92/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2021 roku) tych Akcji wynosiła 57.641.268,20 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 20/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 5.252.437,73 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem i 73/100 złotych).
Ponadto w III kwartale 2021 roku Spółka zbyła 799.205 sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 7.176.559,57 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt cześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 57/100 złotych). Wartość w cenie nabycia zbytych Akcji wynosiła 6.888.440,35 (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści i 35/100 złotych), natomiast dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2021 roku) zbytych Akcji wynosiła 6.797.238,53 zł (słownie: sześć milionów, siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, dwieście trzydzieści osiem i 53/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2021 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie 288.119,22 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewiętnaście i 22/100 złotych) oraz zysk na odwróceniu wyceny w wysokości 91.201,83 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jeden i 83/100 złotych)
Łączny przychód finansowy za III kwartał 2021 roku zarówno z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta zatem 5.631.758,77 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 77/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres trzech pierwszych kwartałów roku 2021, łączny przychód finansowy z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enea wyniesie 23.421.119,90 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewiętnaście i 90/100 złotych).
Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-05 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu
2021-10-05 Artur Jastrząb Członek Zarządu
2021-10-05 Katarzyna Budnicka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki