REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

2023-08-31 00:03
publikacja
2023-08-31 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_GK_KPTV_SA_za_I_polrocze_2023_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 144 798 139 336 31 389 30 012
III. Zysk z działalności operacyjnej 30 524 26 507 6 617 5 709
IV. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 29 932 26 268 6 489 5 658
V. Całkowite dochody ogółem 21 205 21 180 4 597 4 562
VI. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
VII. Liczba akcji własnych (nie w tysiącach) - - - -
VIII. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (nie w tysiącach) 1,20 1,08 0,26 0,23
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 025 13 474 8 893 2 902
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (27 831) (1 833) (6 033) (395)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (16 683) (4 373) (3 616) (942)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 37 442 37 739 8 117 8 129
XIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIV. 30 czerwca 2023 r. 31 grudnia 2022 r. 30 czerwca 2023 r. 31 grudnia 2022 r.
XV. (niebadane) (niebadane)
XVI. Aktywa trwałe 167 753 145 371 37 695 30 997
XVII. Aktywa obrotowe 145 315 151 038 32 653 32 205
XVIII. Aktywa Grupy do zbycia - - - -
XIX. Aktywa razem 313 068 296 409 70 348 63 202
XX. Zobowiązania długoterminowe 29 572 13 640 6 645 2 908
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 65 119 78 660 14 632 16 773
XXII. Kapitał własny 218 377 204 109 49 070 43 521
XXIII. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 445 423
XXIV. Wybrane dane finansowe dot. śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV SA
6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone
XXV. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2022 r.
XXVI. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXVII. Przychody ze sprzedaży 107 313 100 620 23 263 21 673
XXVIII. Zysk z działalności operacyjnej 10 940 2 824 2 372 608
XXIX. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 10 308 2 449 2 235 527
XXX. Całkowite dochody ogółem 8 656 2 143 1 876 462
XXXI. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
XXXII. Liczba akcji własnych (nie w tysiącach) - - - -
XXXIII. Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,44 0,11 0,09 0,02
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 005 2 055 2 169 443
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 605) 61 (2 299) 13
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (12 246) (4 317) (2 655) (930)
XXXVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 010 13 476 2 386 2 903
XXXVIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXIX. 30 czerwca 2023 r. 31 grudnia 2022 r. 30 czerwca 2023 r. 31 grudnia 2022 r.
XL. (niebadane) (niebadane)
XLI. Aktywa trwałe 249 146 242 374 55 984 51 680
XLII. Aktywa obrotowe 126 932 108 211 28 522 23 073
XLIII. Aktywa przeznaczone do zbycia - - - -
XLIV. Aktywa razem 376 078 350 585 84 506 74 753
XLV. Zobowiązania długoterminowe 3 291 7 027 740 1 498
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 136 792 109 281 30 738 23 301
XLVII. Kapitał własny 235 995 234 277 53 029 49 954
XLVIII. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 445 423


Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązujący na dzień 30 czerwca 2023 r. – 4,4503 zł/EUR. Dla wartości
porównawczych średni kurs na dzień 31 grudnia 2022 r.: 4,6899 zł/EUR,

-
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych – według kursu średniego, liczonego, jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1
stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2023 r. określonych przez Narodowy Bank
Polski 4,6130 zł/EUR. Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2022
r. – 30 czerwca 2022 r.: 4,6427
zł/EUR.


Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.
zostały objęte następujące podmioty:


·        
Kino
Polska TV S.A.,


·        
Stopklatka
S.A.,


·        
Filmbox
Iberia S.L.U.,


·        
Filmbox
International Ltd.,


·        
Help
Film s.r.o.,


·        
Help
Film Slovakia s.r.o.,


·        
SPI
International Magyarorszag,
Kft.

Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
zostały objęte następujące podmioty:


·        
Kino
Polska TV S.A.,


·        
Stopklatka
S.A.,


·        
Kino
Polska Muzyka Sp. z o.o.,


·        
Filmbox
Iberia S.L.U.,


·        
Filmbox
International Ltd.,


·        
Help
Film s.r.o.,


·        
Help
Film Slovakia s.r.o.,


·        
SPI
International Magyarorszag,
Kft.


W okresie 6 miesięcy
zakończonym 30 czerwca 2023 r. nie doszło do żadnych zmian w składzie
Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny GK KPTV SA za I półrocze 2023 r.pdfSkonsolidowany raport półroczny GK KPTV SA za I półrocze 2023 r.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za I
półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Erwan Louis André Luherne Członek Zarządu
2023-08-31 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki