REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

2021-03-25 19:49
publikacja
2021-03-25 19:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Kino_Polska_TV_SA_w_2020_r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Kino_Polska_TV_SA_w_2020_r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kino_Polska_TV_S.A._20210325.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kino_Polska_TV_S.A._20210325.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_KPTV_SA._GK_KPTV_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KP_TV_konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KP_TV_konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody z umów z klientami 211 810,00 201 594,00 47 340,00 46 863,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 35 112,00 26 103,00 7 848,00 6 068,00
III. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 33 067,00 23 273,00 7 391,00 5 410,00
IV. Całkowite dochody ogółem 27 754,00 19 218,00 6 203,00 4 467,00
V. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404,00 19 821 404,00 19 821 404,00 19 821 404,00
VI. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej
(nie w tysiącach)
1,37 0,94 0,31 0,22
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 445,00 22 852,00 6 358,00 5 312,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 867,00 -4 404,00 -864,00 -1 024,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -20 313,00 -18 218,00 -4 540,00 -4 235,00
X. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 098,00 4 834,00 2 033,00 1 124,00
XI. Aktywa trwałe 149 252,00 152 176,00 32 342,00 35 735,00
XII. Aktywa obrotowe 81 154,00 72 713,00 17 586,00 17 075,00
XIII. Aktywa razem 230 406,00 224 889,00 49 928,00 52 809,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 55 163,00 49 623,00 11 954,00 11 653,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 58 116,00 85 729,00 12 593,00 20 131,00
XVI. Kapitał własny 117 127,00 89 537,00 25 381,00 21 025,00
XVII. Kapitał zakładowy 1 982,00 1 982,00 429,00 465,00
Powyższe dane finansowe za rok 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
• pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 zł/EUR; Dla wartości porównawczych średni kurs na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 zł/EUR;
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. określonych przez Narodowy Bank Polski: 4,4742 zł/EUR. Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.: 4,3018 zł/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Kino Polska TV SA w 2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml.xadesSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Kino Polska TV SA w 2020 r._podpisy
Kino_Polska_TV_S.A._20210325.zipKino_Polska_TV_S.A._20210325.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Kino Polska TV SA za 2020 r.
Kino_Polska_TV_S.A._20210325.zip.xadesKino_Polska_TV_S.A._20210325.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy
Oswiadczenia RN KPTV SA._GK KPTV SA 2020.xhtmlOswiadczenia RN KPTV SA._GK KPTV SA 2020.xhtml Oświadczenia Rady Nadzorczej Kino Polska TV SA 2020 r.
KP TV konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlKP TV konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml Sprawozdanie z badania SSF GK Kino Polska TV SA za 2020 r.
KP TV konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesKP TV konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania SSF GK Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki