REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

2020-04-16 22:18
publikacja
2020-04-16 22:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_roczny_Grupy_Kapitalowej_Kino_Polska_TV_S.A._za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 (przekształcony*) 2019 2018 (przekształcony*)
I. Przychody ze sprzedaży 201 594 149 158 46 863 34 957
II. Zysk z działalności operacyjnej 26 103 41 671 6 068 9 766
III. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 23 273 39 285 5 410 9 207
IV. Całkowite dochody ogółem 19 218 36 284 4 467 8 504
V. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
VI. Liczba akcji własnych (nie w tysiącach) - - - -
VII. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (nie w tysiącach)
0,94 1,84 0,22 0,43
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 852 19 651 5 312 4 605
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 404) (34 957) (1 024) (8 193)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (18 218) 16 654 (4 235) 3 903
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 4 834 4 604 1 124 1 079
XII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIII. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2018 r. (przekształcony*) 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2018 r. (przekształcony*)
XIV. Aktywa trwałe 152 176 153 959 35 735 35 804
XV. Aktywa obrotowe 72 713 47 534 17 075 11 054
XVI. Aktywa Grupy do zbycia - - - -
XVII. Aktywa razem 224 889 201 493 52 809 46 859
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 49 623 77 814 11 653 18 096
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 85 729 45 924 20 131 10 680
XX. Kapitał własny 89 537 77 755 21 025 18 082
XXI. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 465 461


Powyższe dane finansowe za rok
2019 i 2018 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów - według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na
dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585 zł/EUR;  Dla wartości porównawczych
średni kurs na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 zł/EUR;-
pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia
2019 r. określonych przez Narodowy Bank Polski - 4,3018
zł/EUR. Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31
grudnia 2018 r. - 4,2669
zł/EUR.


*Informacje o
przekształceniu zaprezentowano w nocie 5.12 do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r.


Rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. zostały objęte następujące
podmioty:- Kino
Polska TV S.A.,- Stopklatka
S.A.,- Filmbox
Iberia S.L.U.,- Filmbox
Estonia OU,- Filmbox
International Ltd.,- Help
Film s.r.o.,- Help
Film Slovakia s.r.o.,- SPI
International Magyarorszag, Kft.


Rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. zostały objęte następujące
podmioty:- Kino
Polska TV S.A.,- Cyfrowe
Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.*,- KPTV
Media Sp. z o.o.*,- Cable
Television Networks & Partners sp. z o.o.*,- Stopklatka
S.A.**,- Filmbox
International Ltd.,- Help
Film s.r.o.,- Help
Film Slovakia s.r.o.,- SPI
International Magyarorszag, Kft.*
do dnia 26 czerwca 2018 r. – data połączenia spółek zależnych z Kino
Polska TV S.A.

**
od dnia 14 czerwca 2018 r. - wcześniej podmiot współkontrolowany.


12 marca
2019 r. na mocy aktu notarialnego została zawiązana Filmbox Iberia
S.L.U.


5
sierpnia 2019 r. Emitent nabył 2 500 udziałów spółki Filmbox Estonia OU
za kwotę 2 500 euro stając się jednocześnie jedynym właścicielem
wskazanej jednostki.


Dnia 5 grudnia 2019 r. Emitent w
związku z zakończeniem wezwania na akcje Stopklatka S.A., ("Stopklatka")
w ramach transakcji, która miała miejsce w dniu 3 grudnia 2019 r., nabył
208 361 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatki („Transakcja”). W
rezultacie Emitent zwiększył o 1,9% udział w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Stopklatki. Przed Transakcją Emitent posiadał
bezpośrednio 10 920 784 akcje, stanowiące 97,76% kapitału zakładowego
Stopklatki, uprawniające do 10 920 784 głosów na walnym zgromadzeniu
Stopklatki, co stanowiło 97,76% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Stopklatki. Na dzień publikacji Raportu oraz na dzień
bilansowy Emitent bezpośrednio posiadał 11 129 145 akcji, stanowiących
99,62% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 11 129 145
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowiło
99,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki. Efekt
rozliczenia transakcji przedstawiono w nocie 5.7.3. do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r. Wezwanie było elementem procedury
wycofania akcji Stopklatka S.A. z obrotu na rynku NewConnect, do którego
ostatecznie doszło z dniem 29 lutego 2020 r. 6 marca 2020 r. akcje
Stopklatki zostały wyrejestrowane z Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport roczny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2019.pdfRaport roczny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2019.pdf Raport roczny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-04-16 Marcin Kowalski Członek Zarządu
2020-04-16 Levent Gültan Członek Zarządu
2020-04-16 Berk Uziyel Członek Zarządu
2020-04-16 Alber Uziyel Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Dominika Talaga - Spławska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki