REKLAMA

KNF przyjęła stanowisko ws. polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.

2021-06-24 13:52
publikacja
2021-06-24 13:52
KNF przyjęła stanowisko ws. polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.
KNF przyjęła stanowisko ws. polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.
fot. Marcin Smolinski / / Shutterstock

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, odnoszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, a także pandemią Covid-19.

Stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku Komisja przyjęła po analizie sytuacji finansowej i otoczenia sektora bankowego w pierwszym półroczu 2021 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem KNF, dywidendę do wysokości 50 proc. zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank:

1) nierealizujący programu naprawczego (programu postępowania naprawczego lub planu naprawy);

2) posiadający ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5;

3) wykazujący poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.;

4) posiadający współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum:

4,5 proc. + 56 proc.*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.;

5) posiadający współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum:

6 proc. + 75 proc.*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.;

6) posiadający łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum:

8 proc. + add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.

Powyższe kryteria bank powinien spełniać łącznie. Ze względu na założenia i cele polityki dywidendowej wymóg połączonego bufora, o którym mowa w podpunktach 4)-6), uwzględnia bufor ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.

Dywidendę do wysokości 75 proc. zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, mierzonego przy pomocy wyników stress testów nadzorczych.

Poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

3. Dywidendę do wysokości 100 proc. zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym.

Bank posiadający w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5 proc.-owy udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, maksymalną stopę dywidendy dodatkowo koryguje zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) kryterium 1 – udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

a) udział powyżej 5 proc. - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.,

b) udział powyżej 10 proc. - korekta stopy dywidendy o 40 p.p.,

c) udział powyżej 20 proc. - korekta stopy dywidendy o 60 p.p.,

d) udział powyżej 30 proc. - korekta stopy dywidendy o 100 p.p.,

2) kryterium 2 – udział kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych:

a) udział powyżej 20 proc. - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.,

b) udział powyżej 50 proc. - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

– przy czym łączna wartość korekty (maksymalnie 100 proc.) jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Kryteria bank powinien spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

"Komisja Nadzoru Finansowego uznaje ponadto za niezbędne niepodejmowanie bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych" - napisano w komunikacie KNF.

"Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo uzależniona od wyniku konsultacji z organem nadzoru" - dodano. (PAP Biznes)

pr/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (1)

dodaj komentarz
jarunia
daj Molochu chociaż złotówę

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki