REKLAMA

JWW INVEST S.A.: Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy JWW Invest S.A. za okres 2 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku

2021-10-04 08:40
publikacja
2021-10-04 08:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
JWW INVEST S.A.
Temat
Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy JWW Invest S.A. za okres 2 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JWW Invest S.A z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o błędzie edytorskim w opublikowanym w dniu 30 września 2021 r. Sprawozdaniu finansowym Grupy JWW Invest S.A. za okres 2 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku ("Sprawozdanie").

Błąd edytorski polegał na przypadkowym ukryciu wiersza "Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych" podczas edycji Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych stanowiącego element Skróconego półrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego na dzień i za okres kończący się 30.06.2021.

Zidentyfikowany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny i nie wpływa w żaden sposób na wyniki finansowe Grupy. Suma kwot zaprezentowana w tabeli obejmowała wartość pominiętego wiersza. Kwoty podane w Sprawozdaniu nie wymagają żadnych zmian.

Tabela zaprezentowana na stronie 15 Raportu przed erratą błędu edytorskiego:

w tys. PLN 01.01.2021 - 30.06.2021 01.01.2020 - 30.06.2020 01.04.2021 - 30.06.2021 01.04.2020 - 30.06.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Działalność kontynuowana
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 496 -99 433 1 921
Korekty
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 516 500 262 255
Strata / (zysk) z działalności inwestycyjnej 98 76 70 4
Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych 17 -1 25 0
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -30 -1 0 14
Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy, netto 91 -6 48 48
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych -30 1 037 641 291
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych - umowy o usługę budowlaną -3 146 1 450 -3 188 -4 751
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 3 185 1 675 1 481 179
Zmiana stanu rezerw 74 0 51 -40
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych 1 782 -335 758 2 333
Straty / (zyski) aktuarialne 0 0 0 0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej wygenerowane na działalności kontynuowanej 3 053 4 296 581 254
Działalność zaniechana
Środki pieniężne z działalności operacyjnej wygenerowane na działalności zaniechanej 0 0 0 0
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej przed opodatkowaniem 3 053 4 296 581 254
Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony, w tym: -519 -169 -278 -129
- z działalności kontynuowanej -519 -169 -278 -129
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 534 4 127 303 125
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 35 114 29 4
Spłata udzielonych pożyczek 26 77 22 0
Inne wpływy/(wypływy) z działalności inwestycyjnej 137 8 281 0 25
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 3
Udzielone pożyczki oraz zakup papierów wartościowych 0 -1 000 -10 -158
Odsetki otrzymane od lokat bankowych 0 102 -1 22
Nabycie pozostałych inwestycji -47 -6 529 0 -246
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej wygenerowane na działalności kontynuowanej 98 1 045 -13 -350
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 98 1 045 -13 -350
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 0 0 0 0
Spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 0 0 0 -682
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -541 -393 -257 -218
Odsetki oraz koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) zapłacone -91 -75 -46 -60
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Środki pieniężne z działalności finansowej wygenerowane na działalności kontynuowanej -632 -468 -303 -960
Środki pieniężne z działalności finansowej wygenerowane na działalności zaniechanej 0 0 0 0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -632 -468 -303 -960
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 000 4 704 -13 -1 185
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po uwzględnieniu kredytu w rachunku bieżącym - bilans otwarcia 9 989 4 371 0 0
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 0 0 0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień bilansowy 11 989 9 075 -13 -1 185
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Tabela po erracie błędu edytorskiego:
w tys. PLN 01.01.2021 - 30.06.2021 01.01.2020 - 30.06.2020 01.04.2021 - 30.06.2021 01.04.2020 - 30.06.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Działalność kontynuowana
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 496 -99 433 1 921
Korekty
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 516 500 262 255
Strata / (zysk) z działalności inwestycyjnej 98 76 70 4
Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych 17 -1 25 0
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -30 -1 0 14
Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy, netto 91 -6 48 48
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych -30 1 037 641 291
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych - umowy o usługę budowlaną -3 146 1 450 -3 188 -4 751
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 3 185 1 675 1 481 179
Zmiana stanu rezerw 74 0 51 -40
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych 1 782 -335 758 2 333
Straty / (zyski) aktuarialne 0 0 0 0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej wygenerowane na działalności kontynuowanej 3 053 4 296 581 254
Działalność zaniechana
Środki pieniężne z działalności operacyjnej wygenerowane na działalności zaniechanej 0 0 0 0
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej przed opodatkowaniem 3 053 4 296 581 254
Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony, w tym: -519 -169 -278 -129
- z działalności kontynuowanej -519 -169 -278 -129
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 534 4 127 303 125
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 35 114 29 4
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych -53 0 -53 0
Spłata udzielonych pożyczek 26 77 22 0
Inne wpływy/(wypływy) z działalności inwestycyjnej 137 8 281 0 25
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 3
Udzielone pożyczki oraz zakup papierów wartościowych 0 -1 000 -10 -158
Odsetki otrzymane od lokat bankowych 0 102 -1 22
Nabycie pozostałych inwestycji -47 -6 529 0 -246
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej wygenerowane na działalności kontynuowanej 98 1 045 -13 -350
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 98 1 045 -13 -350
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 0 0 0 0
Spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 0 0 0 -682
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -541 -393 -257 -218
Odsetki oraz koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) zapłacone -91 -75 -46 -60
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Środki pieniężne z działalności finansowej wygenerowane na działalności kontynuowanej -632 -468 -303 -960
Środki pieniężne z działalności finansowej wygenerowane na działalności zaniechanej 0 0 0 0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -632 -468 -303 -960
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 000 4 704 -13 -1 185
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po uwzględnieniu kredytu w rachunku bieżącym - bilans otwarcia 9 989 4 371 0 0
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 0 0 0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień bilansowy 11 989 9 075 -13 -1 185
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Robert Michna Członek Zarządu Robert Michna
2021-10-04 Adam Wieczorek Członek Zarządu Adam Wieczorek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki