REKLAMA

JUJUBEE: Informacja wyjaśniająca publikację korekty raportu za III kwartał 2022 r.

2023-01-20 14:30
publikacja
2023-01-20 14:30
W związku z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Jujubee S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że przyczyną publikacji korekty raportu za III kwartał 2022 r. (opublikowanej raportem EBI nr 1/2023 w dniu 20 stycznia 2022 r.), był błąd metodologiczny popełniony przy sporządzeniu zestawienia zmian w kapitałach własnych („ZZwKW”) w odniesieniu do danych finansowych za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. oraz danych porównywalnych za analogiczny okres 2021 r. Błąd metodologiczny polegał na przyjęciu błędnej wartości w pozycji „kapitał (fundusz) własny na początek okresu (bilans otwarcia)”. W pozycji tej zamiast wartości na dzień 1 lipca uwzględniono wartości na dzień 1 stycznia (dla lat 2021 i 2022). Zastosowane podejście wpłynęło na zaprezentowanie błędnych wartości w pozycji „kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (bilans zamknięcia)” na dzień 30.09.2022 r. oraz na dzień 30.09.2021 r. wyłącznie w kolumnach prezentujących okresy kwartalne. W kolumnach prezentujących okresy narastające od 1 stycznia do 30 września, przedstawione wartości w ZZwKW są prawidłowe (szczegóły dokonanych korekt zostały przedstawione w wykazie zmian do raportu za III kwartał 2022 r. który stanowi załącznik do raportu EBI nr 1/2023). Przedmiotowy błąd został zidentyfikowany na etapie procedowania wniosku o wprowadzenie akcji serii K i akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Emitent ponadto informuje, że analogiczne podejście przy prezentacji pozycji „kapitał (fundusz) własny na początek okresu (bilans otwarcia)” było praktykowane w poprzednich raportach kwartalnych Emitenta w kolumnach prezentujących ZZwKW w okresie danego kwartału (z wyłączeniem raportów za I kwartał). W związku z zidentyfikowanym błędem metodologicznym, w nadchodzących raportach kwartalnych Emitent będzie stosował podejście przyjęte w korekcie raportu za III kwartał 2022 r.
Jednocześnie w związku z dokonanym w dniu 31 sierpnia 2022 r. połączniem ze spółką zależną Strategy Forge S.A. w treści skorygowanego raportu za III kwartał 2022 r. Emitent zamieścił obszerniejsze wyjaśnienia dotyczące wpływu połączenia na poziom kapitałów własnych Emitenta na dzień połączenia (tj. 31 sierpnia 2022 r.) oraz dodatkowo rozszerzył komentarz dotyczący wyników finansowych za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki