REKLAMA

JCAUTO: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

2008-02-29 19:22
publikacja
2008-02-29 19:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JC_AUTO_QSR_4Q2007.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 394 113 269 226 104 351 69 048
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 324 5 386 5 117 1 381
III. Zysk (strata) brutto 11 494 2 224 3 043 570
IV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 7 912 744 2 095 191
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 686 -11 055 -7 595 -2 835
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 968 -13 021 2 110 -3 339
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 199 33 391 2 965 8 564
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 519 9 315 -2 520 2 389
IX. Aktywa, razem 305 018 254 777 85 153 66 501
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 190 628 148 420 53 218 38 740
XI. Zobowiązania długoterminowe 39 945 46 852 11 152 12 229
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 145 966 99 887 40 750 26 072
XIII. Kapitał własny 114 390 106 357 31 935 27 761
XIV. Kapitał zakładowy 15 000 15 000 4 188 3 915
XV. Liczba akcji (w szt.) 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,05 0,10 0,28 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,05 0,10 0,28 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 15,25 14,18 4,26 3,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 15,25 14,18 4,26 3,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,00 0,55 0,00 0,14
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 378 536 260 878 100 227 66 907
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 894 6 782 5 532 1 739
XXIII. Zysk (strata) brutto 12 849 3 619 3 402 928
XXIV. Zysk (strata) netto 9 500 2 411 2 515 618
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 047 -18 944 -8 220 -4 859
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 043 -5 156 2 394 -1 322
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 188 32 446 3 492 8 321
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 816 8 346 -2 334 2 140
XXIX. Aktywa, razem 303 959 249 880 84 857 65 222
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 183 799 139 220 51 312 36 338
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 37 473 42 944 10 461 11 209
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 678 94 702 39 553 24 719
XXXIII. Kapitał własny 120 160 110 660 33 546 28 884
XXXIV. Kapitał zakładowy 15 000 15 000 4 188 3 915
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,27 0,32 0,34 0,08
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,27 0,32 0,34 0,08
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 16,02 14,75 4,47 3,85
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 16,02 14,75 4,47 3,85
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,00 0,55 0,00 0,14
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
JC AUTO QSR 4Q2007.pdf JC AUTO QSR 4Q2007.pdf Sprawozdanie kwartalne za 4 kwartał JC Auto S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-02-29 Jerzy Józefiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki