INTERCARS: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019r.

2019-06-17 18:36
publikacja
2019-06-17 18:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019r.

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, w głosowaniu brało udział 10.678.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:
a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.443.148 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych);
b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 228.628 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 218.569 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.171 tys. zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić:
zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:
a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.943.261 tys. zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 223.085 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 213.145 tys. zł (słownie: dwieście trzynaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);
d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.190 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591 w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie 228.628.836,14 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czternaście groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 218.569.485,14 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 28 czerwca 2019 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 21 czerwca 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomášowi Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.391.947 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 9.393.538 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,30% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.393.538 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej VI kadencji będzie liczyła 6 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, nie było głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Jacka Podgórskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.627.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Radosława Kudłe.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Andrzeja Oliszewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Tomasza Rusaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.546.506 głosów, głosów przeciw oddano 42.574, a głosów wstrzymujących się oddano 1.081.828, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Piotra Płoszajskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.546.506 głosów, głosów przeciw oddano 42.574, a głosów wstrzymujących się oddano 1.081.828, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Jacka Klimczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.546.506 głosów, głosów przeciw oddano 42.574, a głosów wstrzymujących się oddano 1.081.828, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na § 12 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, panu Andrzejowi Oliszewskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42.574 a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-06-17 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki