REKLAMA

IDM SA: Korekta raportu rocznego IDM S.A. za rok 2021 – informacja o charakterze i przedmiocie korekty

2022-07-21 21:00
publikacja
2022-07-21 21:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Korekta raportu rocznego IDM S.A. za rok 2021 – informacja o charakterze i przedmiocie korekty
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA lub Spółka) stosownie do treści § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym informuje, że Spółka dokonała korekty raportu rocznego za rok obrotowy 2021, który został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 29 kwietnia 2022 r. (dalej: Raport roczny).
Przedmiot korekty stanowi sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
Korekta raportu rocznego jest wynikiem prac związanych z procesem badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 przez niezależnego biegłego rewidenta.
Ponadto raport roczny zostaje uzupełniony sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego IDMSA za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz oświadczenie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także o oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.
W odniesieniu do charakteru dokonanej korekty Spółka informuje, że:
1. W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 dokonano zmian w następujących pozycjach:
- Wybrane pozycje finansowe w przeliczeniu na EURO,
- Rachunek zysków i strat,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- Inwestycje Spółki,
-Nota 11,
- Nota 13.2.,
- Nota 13.3.,
- Nota 13.5.,
- Nota 13.6.,
- Nota 14.,
- Nota 19.1.,
- Nota 19.2.,
- Nota 19.3.,
- Nota 19.4.,
- Nota 19.6.,
- Nota 19.10.,
- Nota 19.11.,
- Nota 19.12.,
-Nota 26
-Nota 29
2. W sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 dokonano zmian w następujących pozycjach:
- pkt. 1 ppkt 1.9. wskaźniki finansowe i niefinansowe, - pkt. 2 omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym (wybrane dane finansowe).
W pozostałym zakresie dokumentacja objęta raportem rocznym przekazanym w dniu 29 kwietnia 2022 r. nie uległa zmianie.

Niezwłocznie Spółka przekaże do wiadomości publicznej pełny skorygowany raport roczny za rok 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki