REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu podziału zysku za 2019 rok

2020-06-26 21:57
publikacja
2020-06-26 21:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 45 / 2020 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu podziału zysku za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 1.06.2020 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2019, w której to Zarząd zaproponował zmienić założenia obowiązującej Polityki dywidendowej Spółki przedstawionej w Prospekcie Emisyjnym z 2016 r., która to zmiana będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., w ten sposób, że - rezygnować z wypłaty dywidendy i przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.615.872,82 zł (słownie: pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 82/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się również do argumentacji Zarządu, zgodnie z którą pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy oraz długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości, mogący negatywnie wpływać na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej, stanowi uzasadnienie dla zarekomendowania przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą co do sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 29.06.2020 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 1.06.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font face="Garamond,serif" color="black">UNOFFICIAL TRANSLATION: </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">Current
report No. 45/2020</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">Date
of preparation: 2020-06-26</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">Short
name of the issuer: i2 Development S.A.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">Subject:
Opinion of the Supervisory Board of i2 Development S.A. regarding the
method of covering the loss for 2018</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">Legal
basis: Article 17 paragraph 1 MAR - confidential information</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">With
reference to current report No. 38/2020 of 1.06.2020, the Management
Board of i2 Development S.A. ("The Issuer") informs that on 26.06.2020
the Issuer's Supervisory Board gave a positive opinion on the
recommendation of the Management Board regarding the distribution of
profit for 2019, in which the Management Board proposed to change the
assumptions of the current Dividend Policy of the Company presented in
the Issue Prospectus of 2016. , which change will apply to the payment
of dividend from the Company's net profit for the year ended December
31, 2019, in such a way that - cancel the dividend payment and allocate
the Company's net profit for the financial year from January 1, 2019 to
December 31, 2019 in the amount of PLN 5,615,872.82 (say: five million
six hundred fifteen thousand eight hundred seventy two zlotys 82/100) in
total to the Company's supplementary capital.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN" style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black"><br style="line-height: 115%">
The Company's Supervisory Board also accepted the Management Board's
argument that the COVID-19 pandemic and its short-term and long-term
impact on the global and Polish economy, including the real estate
market, which could adversely affect the operations of the Company and
its Capital Group, is justification for recommending allocation of
profit for 2019 to the Company's supplementary capital.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">The
final decision on the method of distribution of profit is to be made by
the Ordinary General Meeting of the Issuer convened for June 29, 2020,
about which the Issuer informed in the current report No. 39/2020 of 1
June 2020.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">Signatures
of persons representing the Company:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span style="line-height: 115%"><font size="12.0pt" face="Garamond,serif" color="black">2020-06-26
Marcin Misztal - President of the Management Board</font></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki