I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

2019-08-21 13:15
publikacja
2019-08-21 13:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-21
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 20.08.2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 67 sztuki obligacji serii D Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14 marca 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00055” [dalej: Obligacje]. Łączna wartości nominalna nabycia Obligacji wyniosła 67.000,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1.007,84 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:
Current report No. 41/2019


Subject: Purchase of
own bonds for redemption


The Management Board of
i2 Development S.A. with its registered office in Wrocław ("Issuer")
hereby informs that on 20.08.2019, acting pursuant to art. 76 par. 1 of
the Act of 15 January 2015 on bonds (Journal of Laws of 2015, item 238)
the Company acquired 67 Issuer's series D bonds with a nominal value of
PLN 1,000 each, issued by the Company on the basis of the Management
Board resolution of March 14, 2017, marked by the National Deposit of
Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) with the code
"PLI2DVL00055" [hereinafter: Bonds]. The total nominal value of the
purchase of the Bonds is: PLN 67.000,00 and the average unit purchase
price is: PLN 1.007,84 (together with accrued interest). The
transactions in question were concluded by submitting brokerage orders
in an alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange
on the Catalyst market. The reason and purpose of the purchase of the
Bonds is their redemption.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki