REKLAMA

HURTIMEX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.

2020-08-05 14:01
publikacja
2020-08-05 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_Hurtimex_S_A_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
HURTIMEX-WZA_2020_projekty_uchwal_wraz__z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_WZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Aktualny_Statut_Spolki_Hurtimex_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_roczny_za_2019_Hurtimex_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Hurtimex.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Upowaznienia_do_glosowania_WZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 31 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach PDF poniżej.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S A_2020.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S A_2020.pdf
HURTIMEX-WZA 2020 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdfHURTIMEX-WZA 2020 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów WZA 2020.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów WZA 2020.pdf
Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdfAktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf
Raport roczny za 2019 Hurtimex SA.pdfRaport roczny za 2019 Hurtimex SA.pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdfRegulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf
Upoważnienia do głosowania WZA 2020.pdfUpoważnienia do głosowania WZA 2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-05 Jarosław Kopeć Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki