REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

HERKULES S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 21 czerwca 2022 r.

2022-05-26 15:46
publikacja
2022-05-26 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_ZWZ_-_rozszerzony_porzadek_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 21 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego raportem bieżącym nr 20/2022, na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polega na dodaniu do porządku obrad punktu „Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki”.

Wobec powyższego, zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
w 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2021 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2021 roku.
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
16. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej z trwających kadencji i powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję w związku ze zmianą statutu Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał ZWZ, w tym projekt uchwały o którą rozszerzony został porządek obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do raportu bieżącego nr 20/2022.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.herkules-polska.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał na ZWZ - rozszerzony porzadek obrad.pdfProjekty uchwał na ZWZ - rozszerzony porzadek obrad.pdf Projekty uchwał na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Mariusz Zawisza Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu
2022-05-26 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki