REKLAMA

Gdzie zgłosić remont mieszkania komunalnego?

2018-06-18 06:00
publikacja
2018-06-18 06:00

Mieszkanie komunalne jest własnością gminy, natomiast lokator jest wyłącznie wynajmującym. W związku z tym na wszelkie zmiany i prace remontowe należy uzyskać zgodę.

Mieszkania komunalne to specyficzny rodzaj nieruchomości. Każda gmina samodzielnie określa kryteria przyznawania lokali mieszkalnych oraz zasady zarządzania nimi. Dlatego, aby być w pełni świadomym swoich praw i obowiązków, warto zajrzeć do lokalnej uchwały.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Mieszkanie komunalne nie jest własnością najemcy, w związku z tym wszelkie prace remontowe, które są przez niego planowane, powinny zostać zgłoszone administracji. Dodatkowo ważne jest zapoznanie się z obowiązkami najemcy oraz wynajmującego, może się bowiem okazać, że zamierzony remont, zgodnie z prawem, powinien zostać przeprowadzony przez zarządcę, a nie na koszt lokatora.

Kiedy zgłoszenie remontu do zarządcy?

Właścicielem mieszkania komunalnego jest gmina. I to właśnie jej zgoda jest potrzebna, jeśli planujemy przeprowadzenie remontu w lokalu mieszkalnym. W pierwszej kolejności warto jednak zapoznać się z regulaminem czy też uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą zasad dokonywania remontu mieszkalnego przez najemcę.

W celu uzyskania zgody lokator powinien złożyć pisemny wniosek, w którym wskazuje, jakie prace chce przeprowadzić w wyjmowanym mieszkaniu. Nie obejdzie się również bez odpowiedniej dokumentacji czy opisu, w zależności od stopnia zaawansowania planowanego remontu. Na decyzję gminy lokator czeka około 30 dni.

Jednak zgoda właściciela mieszkania, czyli gminy, nie upoważnia do wykonania wszelkiego rodzaju prac. Jeśli planowany remont ingeruje w strukturę części wspólnych budynku, wymagać będzie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane wszelkie prace, które podlegają definicji remontu, należy zgłosić we właściwym ze względu na położenie nieruchomości starostwie powiatowym bądź w urzędzie miasta na prawach powiatu. Natomiast w przypadku przebudowy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Remont – (ustawa Prawo budowlane art. 3 pkt. 8) – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przebudowa – (ustawa Prawo budowlane art. 3 pkt. 7a) – to czynności, w wyniku których następuje zmiana paramentów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych wielkości jak kubatura, powierzchnia zabudowy, jego wysokość czy długość. 

W związku z powyższym przy remontach, w których planowane jest np. wycięcie otworu w ścianie nośnej, zgodnie z prawem budowanym niezbędne jest uzyskanie akceptacji nie tylko właściciela mieszkania (gminy), ale również odpowiedniego nadzoru budowlanego. Natomiast do prac lokator może przystąpić po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę i po zawiadomieniu administracji domu.

Wykonane remonty odbiera komisja wydelegowana przez administrację domu. Najemca mieszkania komunalnego wykonuje je zazwyczaj na własny koszt, chyba że istnieje uchwała gminy, która przewiduje dofinansowanie do remontów.

Mieszkanie komunalne we wspólnocie mieszkaniowej

Inaczej jest w przypadku, kiedy gmina nie jest właścicielem całego bloku, a jedynie lokalu, który znajduje się we wspólnocie mieszkaniowej. Najemca nie ma prawa decydować o remoncie ingerującym w części wspólne budynku, ponieważ o inwestycjach decydują wyłącznie członkowie wspólnoty.

Najemca, który chce przeprowadzić remont mieszkania, musi zatem zwrócić się do właściciela lokalu (gminy), aby ten złożył wniosek o przeprowadzenie prac do wspólnoty. W zależności od jej wielkości decyzja jest podejmowała większością głosów bądź zgoda musi być wyrażona przez wszystkich mieszkańców (poniżej 7 lokali).

Remont mieszkania. Jakie prace trzeba zgłosić zgodnie z przepisami?

Remont mieszkania. Jakie prace trzeba zgłosić zgodnie z przepisami?

Planując remont w mieszkaniu, należy mieć na uwadze, że niektóre prace wymagają poinformowania o nich urzędników, a także uzyskania zgody ze strony spółdzielni czy też wspólnoty mieszkaniowej. Szczególnie, jeśli naruszają części wspólne i konstrukcyjne budynku. Drobne prace zazwyczaj można przeprowadzić bez żadnych zgłoszeń i zezwoleń, choć i tu warto zajrzeć do regulaminu zarządcy. Czytaj więcej...

Jaki remont leży po stronie właściciela, a jaki po stronie najemcy?

Zakres praw i obowiązków związany z utrzymaniem mieszkania komunalnego czy pracami remontowymi określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z prawem niektóre remonty leżą po stronie gminy jako właściciela mieszkania, która ponosi koszt ich przeprowadzenia. Jest również możliwa sytuacja, w której najemca może wykonać prace we własnym zakresie, a następnie wnioskować o zwrot kosztów. Oczywiście taka droga wymaga wcześniejszego uzyskania zgody przez administrację, która określa koszt remontu przed przystąpieniem do niego najemcy. Ponadto takie prace odbiera komisja wydelegowana przez administrację domu komunalnego.

Jak wskazuje Urszula Hamkało, rzecznik zarządu komunalnego we Wrocławiu, najemca ponosi koszt białego montażu, czyli bieżącej konserwacji i napraw. Natomiast po stronie właściciela leży biały montaż z wymianą. Zakres prac i obowiązków dokładnie określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 6a Ustawy wynajmujący (gmina) jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. Ponadto do jego obowiązków należy dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu w razie uszkodzeń, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy. Jeśli chodzi natomiast o naprawy w wynajmowanym lokalu, po stronie gminy leży dokonywanie wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego, a zwłaszcza:

 • napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
 • wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Natomiast po stronie najemcy leży obowiązek utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym, co oznacza, że zostanie obciążony naprawą i konserwacją:

 • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
 • okien i drzwi,
 • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
 • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
 • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
 • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
 • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku, gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
 • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
 • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, jak również malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Planując prace remontowe, nie można zapominać o art. 6 d, zgodnie z którym najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Taka praktyka uchroni najemcę przed konfliktami i nieporozumieniami nawet w przypadku drobnych remontów.

Domaganie się remontu na drodze sądowej

Zgodnie z powyższymi przepisami najemca ma prawo domagać się od właściciela lokalu przeprowadzania koniecznych remontów. W tym celu powinien zwrócić się na piśmie do wynajmującego, wskazując, jakie prace powinny zostać wykonane w nieruchomości. Jeśli właściciel mieszkania komunalnego odmówi wykonania remontu lub nie zareaguje na kierowane do niego pismo, najemca ma prawo skierowania sprawy do sądu o nakazanie wykonania określonych prac remontowych.

Wówczas to sąd oceni, czy prace remontowe, których przeprowadzenia domaga się najemca, rzeczywiście należy wykonać oraz którą stronę obciąża ich koszt. Jeśli sąd uwzględni żądanie lokatora, wówczas właściciel (gmina) będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wymienionych w wyroku sądowym.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Remont i wykończenie mieszkania

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki