REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06.12.2019 r.

2019-12-07 10:38
publikacja
2019-12-07 10:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019.12.06.GKI.RB.zalacznik_uchwaly_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-07
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06.12.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 06 grudnia 2019 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
2019.12.06.GKI.RB.załacznik uchwaly NWZ.pdf2019.12.06.GKI.RB.załacznik uchwaly NWZ.pdf Uchwały podjęte na NWZA GK IMMOBILE S.A. dnia 6.12,2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its
registered office in Bydgoszcz (the Company) informs that the
Extraordinary General Meeting of the Company, held on December 06, 2019,
adopted resolutions as set out in the attachment to this report.


No objections were raised to resolutions at the General Meeting of the
Company.


The legal basis of this report is § 19 para. 1 point 6 of the Decree of
the Minister of Finance dated 20 April 2018, regarding current and
periodic information provided by issuers of securities and conditions
for recognizing information required by law of a non-member country as
equivalent (Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-07 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-12-07 Piotr Fortuna Czlonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki