REKLAMA

GENOMTEC S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy.

2021-05-10 12:33
publikacja
2021-05-10 12:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Otrzymanie ochrony patentowej na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał dokument patentowy wystawiony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzający uzyskanie przez Spółkę w dniu 23 marca 2021 r. ochrony patentowej na wynalazek pn. „Zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy”.

Najczęstszą chorobą odzwierzęcą (tzw. zoonozą) na terenie Polski jest borelioza wywołana przez krętki z rodzaju Borrelia burgdorferi. Niespecyficzne objawy ogólne i zróżnicowany obraz kliniczny oraz problemy diagnostyki laboratoryjnej przysparzają często trudności w rozpoznaniu boreliozy. W praktyce klinicznej ważne jest wykrycie wczesnego stadium choroby co umożliwia wynalazek Emitenta.

Emitent informuje, że jest to drugi patent przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i trzeci patent otrzymany przez Spółkę. Emitent jest w toku postępowań dwudziestu zgłoszeń patentowych na całym świecie.

Zarząd Emitenta uznał, że otrzymanie powyższego patentu stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego na rynku diagnostyki molekularnej koniecznym jest skuteczne zabezpieczanie własności intelektualnej i przemysłowej. Należycie zabezpieczona własność intelektualna i przemysłowa może stanowić o przewadze konkurencyjnej Emitenta – a jej bezpieczna komercjalizacja jest możliwa pod warunkiem zapewnienia pełnej ochrony na wybranych rynkach.

Zdaniem Zarządu wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zapewni Spółce również odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami w zakresie realizacji strategii komercjalizacji.

Postępowania patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej. Diagnostyka w zakresie bakteryjnych zakażeń w tym zakażeń boreliozą jest jednym z kluczowych obszarów technologii rozwijanych przez Emitenta. Z tych względów, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Patent protection has been granted for a set of primers for
amplifying the nucleotide sequence of Borrelia burgdorferi, a method for
detecting Borrelia burgdorferi, a method for diagnosing Lyme disease and
a kit for diagnosing Lyme disease.The Executive Board of
Genomtec S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland,
hereby reports that today the Company obtained patent document issued by
the Polish Patent Office on 23 March 2021. The title of the Patent is
"Primers for amplifying the nucleotide sequence of Borrelia burgdorferi,
a method for detecting Borrelia burgdorferi, a method for diagnosing
Lyme disease and a kit for diagnosing Lyme disease ".The
most common zoonosis (disease or infection which is likely to be
naturally transmitted from animals to man) in Poland is Lyme disease
caused by spirochetes of the genus Borrelia burgdorferi. Non-specific
systemic symptoms and varied clinical presentation as well as problems
in laboratory diagnostics often cause difficulties in the diagnosis of
Lyme disease. In clinical practice, it is important to detect an early
stage of the disease, which is possible thanks to the Issuer's invention.The
Issuer informs that this is the second patent granted by the Patent
Office of the Republic of Poland and the third patent received by the
Company. The Issuer has pending twenty patent applications all over the
world.The Issuer's Management Board decided that the receipt of
the above patent is confidential information, as in the case of an
entity operating on the molecular diagnostics market, it is necessary to
effectively protect intellectual property and designs. Properly secured
intellectual property and designs may constitute the Issuer's
competitive advantage, allowing safer commercialization under condition
that full protection is ensured on selected markets.In the
opinion of the Management Board, a high degree of intellectual property
protection will also provide the Company with an appropriate negotiating
position before signing commercial contracts with selected partners in
the scope of implementing the commercialization strategy.Patent
proceedings are aimed at securing key interests and are in line with the
Issuer's development strategy, which includes building a portfolio of
intellectual property rights. Diagnostics of bacterial infections,
including Lyme infections, is one of the key areas of technology
developed by the Issuer. For these reasons, in the opinion of the
Management Board, this information meets the criteria of confidential
information within the meaning of Art. 7 sec. 1 MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Michał Wachowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki