REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Gazownie: Katowice, Gliwice).

2021-06-10 23:29
publikacja
2021-06-10 23:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Gazownie: Katowice, Gliwice).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice”. Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wraz z określeniem maksymalnych wartości Umowy o charakterze ramowym.
Emitent złożył oferty na dwa z trzech obszarów: Obszar nr 11: teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowice, gminę Czerwionka – Leszczyn oraz Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach. Zamawiający - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. , którego przedmiotem jest Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice/ Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237.
Na obu obszarach złożone przez G-Energy oferty okazały się najkorzystniejsze.
Emitent będzie zobowiązany się sukcesywnie realizować jednostkowe zadania polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3 /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów (Przyłącza), na podstawie jednostkowych zamówień, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy (Projekty) oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza (Roboty) lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto. obszar 28 Gazownia Katowice oraz 770 000,00 PLN (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych)Obszar 11 Gazownia Gliwice. Łącznie Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 3 270 000 PLN (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 752 100 PLN (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) . Wynagrodzenie brutto wyniesie 4 022 100 PLN (cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące sto złotych).
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Settlement
of the non-public procurement procedure. Choosing the Company's offer in
an open tender procedure with the value of the Agreement (Gasworks:
Katowice, Gliwice).Management
Board of G-Energy S.A. (GENERGY, the Company, the Issuer) with its
registered office in Warsaw informs that today the Company has been
notified of the settlement of the non-public procedure conducted in the
form of an open tender for the award of a contract for the task:
"FRAMEWORK AGREEMENT - Design and construction of gas connections with
consumption up to 10 m³ / h from the existing gas pipelines in Polska
Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Branch Gas Plant in Zabrze. Area 11, 15,
28 / Gas Works: Gliwice, Pszczyna, Katowice ”. Code of conduct: 2021 /
W100 / WNP-032237., Organized by Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.
based in Tarnów, together with the specification of the maximum values
​​of the framework Agreement.The
Issuer submitted bids for two of the three areas: Area No. 11: the area
of ​​operation of the Gas Plant in Gliwice, including the town of
Knurów, the Pilchowice commune, the Sośnicowice commune, the Ornontowice
commune, the Gierałtowice commune, the Czerwionka-Leszczyn commune and
the area no. 28: the area of ​​the Gasworks in Katowice. Ordering party
- Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. The Zakład Gazowniczy branch in
Zabrze notified the Issuer of the settlement of the non-public
procurement procedure. , the subject of which is the design and
construction of gas connections with consumption up to 10 m³ / h from
the existing gas pipelines at Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Branch Gas Plant in Zabrze. Area 11, 15, 28 / Gas works: Gliwice,
Pszczyna, Katowice / Reference number: 2021 / W100 / WNP-032237.In
both areas, the bids submitted by G-Energy turned out to be the most
advantageous.The
Issuer will be obliged to successively implement individual tasks
consisting in the comprehensive implementation of line facilities in the
form of medium and low pressure gas connections with gas consumption up
to 10 m3 / h in the range of diameters from dn 25 PE to dn 63 PE from
the existing gas pipelines (Connections), on the basis of individual
orders, submitted as the Ordering Party's needs arise, including the
preparation of design documentation for Connections (Projects) and the
construction and commissioning of the Connection (Works) or only Works,
which will jointly constitute the subject of the Agreement.The
framework agreement concluded between the parties will be valid for a
period of 24 months from the date of its signing or until the
remuneration due to the Issuer is exhausted.GENERGY
will be entitled to remuneration in the amount of PLN 2,500,000.00 (two
million five hundred thousand zlotys) net. area 28 Gazownia Katowice and
PLN 770,000.00 (seven hundred and seventy thousand zlotys). Area 11
Gazownia Gliwice. In total, the Issuer will be entitled to remuneration
in the amount of PLN 3,270,000 (three million two hundred and seventy
zlotys). This amount will be increased by the due tax on goods and
services (VAT) in the amount of PLN 752 100 (seven hundred fifty two
thousand one hundred zlotys). The gross remuneration will amount to PLN
4,022,100 (four million twenty two thousand one hundred zlotys).The
Awarding Entity stipulated that no protest or appeal may be lodged.Legal
basis:

Art.
17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council
(EU) No 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC
and 2004/72 / EC (also known as MAR

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki