REKLAMA

FAMUR S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E

2021-05-05 20:23
publikacja
2021-05-05 20:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym KDPW poinformował o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 29.293.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda („Akcje”), i oznaczeniu ich kodem ISIN PLFAMUR00012 („Oświadczenie”).Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji następuje pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.Powyższe wynika z ustawowego obowiązku dematerializacji Akcji, które dotychczas miały postać materialną oraz realizacji postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 5 czerwca 2017 roku, zgodnie z którą akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-05-05 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki