REKLAMA

EXAMOBILE: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C

2020-09-16 19:12
publikacja
2020-09-16 19:12
Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Umowa objęcia Akcji Serii C została zawarta w dniu 3.09.2020 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii C nie przeprowadzono ich przydziału. Zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27.08.2020 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii C wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), Akcje Serii C zostały zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki Prezesowi Zarządu Maciejowi Błasiakowi. Umowa objęcia Akcji Serii C została zawarta w dniu 3.09.2020 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Na podstawie Uchwały ZWZ, subskrypcją objętych zostało 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji Serii C.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia, objęto 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji Serii C.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Na podstawie Uchwały ZWZ, cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy).

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje Serii C zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony na rachunek bankowy Spółki.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii C.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii C na podstawie umowy objęcia zawartej w dniu 3.09.2020 r. zostały objęte przez jedną osobę.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii C nie była przedmiotem subemisji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty:
Do chwili obecnej Emitent rozpoznał następujące koszty jako związane z emisją Akcji Serii C:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 994,00 zł netto;
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: brak;
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak;
d) koszty promocji oferty: brak.

Zgodnie z MSR 1 i MSR 32 oraz z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, wskazane koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta oraz ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez zaliczenie kosztów w ciężar kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki