EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok.

2020-07-22 18:14
publikacja
2020-07-22 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwolanie_ZWZ_20_8_2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicz.zal.do_formularza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_pisemne_-_zal._do_formularza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_WZA_20.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Eurotel__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogolna_liczba_glosow_na_dzien_zwolania_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-22
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2019.
7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel.
8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019.
11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019.
13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
16. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu.
19. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22.Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk.

Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk.

Szczegóły dotyczące zwołania ZWZA i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularze do głosowania na ZWZA znajdują się w załącznikach niniejszego raportu, jak również na stronie internetowej Spółki: https://ri.eurotel.pl/wza/
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie ZWZ_20_8_2020 (1).pdfZwołanie ZWZ_20_8_2020 (1).pdf Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza.pdfPełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza.pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdfPełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na WZA 20.08.2020.pdfProjekty uchwał na WZA 20.08.2020.pdf Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A wraz z uzasadnieniem.
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel .pdfPolityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel .pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdfOgólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-22 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2020-07-22 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki