EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2020-04-30 23:32
publikacja
2020-04-30 23:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_i_Inwestorow.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowy_raport_finansowy_EuCO_SA_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_jednostkowe_EUCO_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_EUCO_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu-sporzadzenie_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu-_JSF_-_wybor_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot._wyboru_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO-ocena_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_w_sprawie_stosowania_ladu_korporacyjnego_-_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018
II. Przychody ze sprzedaży 32 546 35 560 7 566 8 334
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 210 13 559 -1 211 3 178
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -10 280 9 167 -2 390 2 148
V. ZYSK (STRATA) NETTO -10 910 6 375 -2 536 1 494
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -10 910 6 375 -2 536 1 494
VII. Zysk na akcję (PLN; EUR) -1,95 1,14 -0,45 0,27
VIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -1,95 1,14 -0,45 0,27
IX. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3018 4,2669
X. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 479 2 238 1 971 525
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -780 6 008 -181 1 408
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7 078 -9 512 -1 645 -2 229
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 621 -1 266 144 -297
XV. Średni kurs PLN / EUR w okresie X x 4,3018 4,2669
XVI. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 31.12.2019 na 31.12.2018 na 31.12.2019 na 31.12.2018
XVII. Aktywa 131 785 149 801 30 946 34 838
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 12 560 69 044 2 949 16 057
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 97 126 47 747 22 808 11 104
XX. Kapitał własny 22 099 33 010 5 189 7 677
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22 099 33 010 5 189 7 677
XXII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2585 4,3000


Pozycje
z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych
obliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 12 miesięcy 2019 roku wyniósł 1 EUR = 4,3018 PLN, a za 12
miesięcy 2018 roku wyniósł 1 EUR = 4,2669 PLN.


Pozycje
ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień 31.12.2019 roku, który wynosił: 1 EUR
= 4,2585 PLN, na dzień 31.12.2018 roku, który wynosił 1 EUR = 4,3000 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdf
EuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdfEuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdf
Jednostkowy raport finansowy EuCO SA za 2019.pdfJednostkowy raport finansowy EuCO SA za 2019.pdf
BDO SzB jednostkowe EUCO za 2019.pdfBDO SzB jednostkowe EUCO za 2019.pdf
Stanowisko EUCO SA.pdfStanowisko EUCO SA.pdf
Oświadczenie Zarządu-sporządzenie JSF.pdfOświadczenie Zarządu-sporządzenie JSF.pdf
Informacja Zarządu- JSF - wybór firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu- JSF - wybór firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO-ocena sprawozdań.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO-ocena sprawozdań.pdf
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego - za 2019.pdfRaport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego - za 2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
2020-04-30 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-04-30 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 ANETA FIODOREK GŁÓWNA KSIĘGOWA ANETA FIODOREK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki