REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

EUROCASH: Zamiar utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej Eurocash

2022-11-15 21:06
publikacja
2022-11-15 21:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-15
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Zamiar utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej Eurocash
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. (Eurocash, Spółka), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. Spółka podjęła zamiar zawiązania Podatkowej Grupy Kapitałowej Eurocash (PGK Eurocash), będącej podatkową grupą kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (UCiT) oraz w związku z tym Spółka oraz jej wybrane spółki zależne (wskazane poniżej) w dniu 15.11.2022 r. zawarły umowę o utworzeniu PGK Eurocash oraz złożyły do właściwego urzędu skarbowego wniosek o rejestrację PGK Eurocash.

W skład PGK Eurocash wejdą:
1.Eurocash S.A., która stanowić będzie Spółkę dominującą w ramach PGK Eurocash
oraz następujące spółki zależne Spółki:
2.ABC na kołach Sp. z o.o.
3.Delikatesy Centrum Sp. z o.o.
4.Duży Ben Sp. z o.o.
5.Euro Sklep Sp. z o.o.
6.Eurocash Franczyza Sp. z o.o.
7.Eurocash Serwis Sp. z o.o.
8.FHC2 Sp. z o.o.
9.Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o.
10.Lewiatan Kujawy Sp. z o.o.
11.Lewiatan Opole Sp. z o.o.
12.Lewiatan Orbita Sp. z o.o.
13.Lewiatan Podkarpacie Sp. z o.o.
14.Lewiatan Podlasie Sp. z o.o.
15.Lewiatan Północ Sp. z o.o.
16.Lewiatan Śląsk Sp. z o.o.
17.Lewiatan Wielkopolska Sp. z o.o.
18.Lewiatan Zachód Sp. z o.o.
19.Madas Sp. z o.o.
20.Partner Sp. z o.o.
21.Innowacyjna Platforma Handlu Sp. z o.o.
22.Polska Dystrybucja Alkoholi Sp. z o.o.

Eurocash S.A. stanowić będzie spółkę reprezentującą PGK Eurocash w zakresie obowiązków wynikających z UCiT oraz ordynacji podatkowej.
Umowa o utworzeniu PGK Eurocash została zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. z możliwością jej późniejszego przedłużenia. PGK Eurocash przyjęła rok podatkowy równy rokowi kalendarzowego, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
Spółka zakłada, że wdrożenie projektu utworzenia PGK Eurocash spowoduje ułatwienie w zakresie rozliczeń podatkowych oraz obniżenie zobowiązań podatkowych spółek z Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 19/2022


Date: 15.11.2022


Subject: Intention to establish a tax capital group


Legal basis: Art. 17 sec. 1 of MAR


Report body:


The Management Board of Eurocash S.A. ("Eurocash", “Company”), acting
pursuant to art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16th April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, hereby informs that as of
15.11.2022 the Company has made the intention to establish the Eurocash
Tax Capital Group ("PGK Eurocash"), which is a tax capital group within
the meaning of the Corporate Income Tax Act of February 15, 1992 (“CIT
Act”) and in this regard, the Company and its selected subsidiaries
(indicated below) on 15.11.2022 entered into an agreement to establish
PGK Eurocash and submitted an application to the relevant tax office for
registration of PGK Eurocash.


The following companies will be part of PGK Eurocash:


1. Eurocash S.A., which will be a dominant company within PGK Eurocash


and following subsidiaries of the Company:


2. ABC na kołach Sp. z o.o.


3. Delikatesy Centrum Sp. z o.o.


4. Duży Ben Sp. z o.o.


5. Euro Sklep Sp. z o.o.


6. Eurocash Franczyza Sp. z o.o.


7. Eurocash Serwis Sp. z o.o.


8. FHC2 Sp. z o.o.


9. Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o.


10. Lewiatan Kujawy Sp. z o.o.


11. Lewiatan Opole Sp. z o.o.


12. Lewiatan Orbita Sp. z o.o.


13. Lewiatan Podkarpacie Sp. z o.o.


14. Lewiatan Podlasie Sp. z o.o.


15. Lewiatan Północ Sp. z o.o.


16. Lewiatan Śląsk Sp. z o.o.


17. Lewiatan Wielkopolska Sp. z o.o.


18. Lewiatan Zachód Sp. z o.o.


19. Madas Sp. z o.o.


20. Partner Sp. z o.o.


21. Innowacyjna Platforma Handlu Sp. z o.o.


22. Polska Dystrybucja Alkoholi Sp. z o.o.


Eurocash S.A. will be a company representing PGK Eurocash in respect to
obligations arising out of CIT Act and Act of August 29, 1997 - Tax
Ordinance.


The agreement on establishment of PGK Eurocash has been executed for
definite period, i.e. from 01.01.2023 to 31.12.2025, with a possibility
for its further extension. PGK Eurocash has adopted a tax year equal to
the calendar year, i.e. from January 1 to December 31 of each year.


The Company assumes that the implementation of the project of
establishment of PGK Eurocash will result in the facilitation of tax
obligations and the reduction of tax liabilities of Eurocash Group.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-15 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2022-11-15 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki