REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2022-05-04 20:43
publikacja
2022-05-04 20:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ListPrezesa_2022-05-04_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OcenaRady_2022-05-04_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
InformacjaZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
InformacjaZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SR2021_2022-05-04_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SR2021_2022-05-04_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EI_BSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EI_BSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 713 18 052 4 525 4 035
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 528 -4 082 -1 426 -912
III. Zysk (strata) brutto -3 049 -1 912 -666 -427
IV. Zysk (strata) netto -3 049 -1 912 -666 -427
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 930 -2 273 -1 077 -508
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 078 6 731 454 1 504
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 561 -2 509 778 -561
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 709 1 949 155 436
IX. Aktywa razem 58 271 61 332 12 669 13 290
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 817 16 933 3 656 3 669
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 137 5 900 899 1 278
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 680 11 033 2 757 2 391
XIII. Kapitał własny 41 454 44 399 9 013 9 621
XIV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 391 390
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,17 -0,11 -0,04 -0,02
XVII. Rozwodniona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) -0,17 -0,11 -0,04 -0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,3 2,47 0,5 0,53
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,3 2,47 0,5 0,53
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0


Pozycje dotyczace rachunku zysków i strat oraz rchunków przepływów
pieniężnych za rok 2021 i odpowiednio za rok 2020 przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.Kurs
ten za rok 2021 wyniósł: 1EUR=4,5775 PLNza rok 2020
wyniósł: 1EUR=4,4742 PLNPozycje bilansowe przeliczone wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiąująego na dzień bilansowy.Kurs
ten na dzień 31 grudnia 2121 roku wyniósł: 1EUR= 4,5994PLNna
31 grudnia 2020 roku wyniósł: 1EUR= 4,6148PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ListPrezesa_2022-05-04_pl.xhtmlListPrezesa_2022-05-04_pl.xhtml List Prezesa Zarządu
OcenaRady_2022-05-04_pl.xhtmlOcenaRady_2022-05-04_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
InformacjaZarzadu_2022-05-04_pl.xhtmlInformacjaZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml Informacja Zarządu ENERGOINSTAL S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021
InformacjaZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xadesInformacjaZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xades Informacja Zarządu ENERGOINSTAL S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021- podpis
OswiadczenieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtmlOswiadczenieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z Działalnosci
OswiadczenieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xadesOswiadczenieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalnosci - podpis
SprawozdanieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtmlSprawozdanieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu
SprawozdanieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xadesSprawozdanieZarzadu_2022-05-04_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu - podpis
SR2021_2022-05-04_pl.xhtmlSR2021_2022-05-04_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe za rok 2021
SR2021_2022-05-04_pl.xhtml.xadesSR2021_2022-05-04_pl.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe za rok 2021 - podpis
EI_BSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtmlEI_BSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtml Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ENERGOINSTAL S.A. za 2021
EI_BSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtml.xadesEI_BSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ENERGOINSTAL S.A. za 2021 - podpis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-04 Michał więcek Prezes Zarządu
2022-05-04 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-04 Marek Królik Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki