WAŻNE

ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu

2019-08-28 15:14
publikacja
2019-08-28 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 otrzymał podpisany z datą 27 sierpnia 2019r z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Katowice (dalej"Bank" lub "mBank SA") Aneks nr 27 do Umowy Współpracy nr 11/059/10/Z/PX.
Limit został ustalony do maksymalnej kwoty 3.500.000zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 31.08.2020r.
Sublimit na kredyt w rachunku bieżącym wynosi maksymalnie 950.000zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem ważności nie dłuższym niż 31.08.2020r.
Sublimit na gwarancje do kwoty 2.550.000zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dopuszcza się możliwość, aby termin ważności Gwarancji wykraczał poza termin ważności Linii i nie przekroczył dnia 31.08.2023r
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku, wynikających z Umowy oraz Umów Wykonawczych stanowi:
• hipoteka kaucyjna do kwoty 5.250.000,- PLN (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na będącej w użytkowaniu wieczystym Stanisława Więcka, nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice, stanowiącej działki o numerach 401/5, 39/3, 40/1, 37/7, 33/14, 941/5, 943/5, 945/5 z obrębu Dąbrówka Mała oraz Bogucice oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Stanisława Więcka, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KA1K/00048709/0,
• zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych stanowiących linię technologiczną „Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych, stanowiących własność Klienta, na podstawie umowy zastawniczej nr 11/017/13 z dnia 08.10.2013r.,
• weksel in blanco, wystawiony przez Klienta, zaopatrzony w deklarację wekslową Klienta z dnia 02.06.2011r.,
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji Energoinstal S.A. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,- PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.08.2024r.,
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji Dłużnika hipotecznego (Stanisława Więcka) w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,- PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.08.2024r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-08-28 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki