REKLAMA
WAŻNE

ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu

2019-08-28 15:14
publikacja
2019-08-28 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 otrzymał podpisany z datą 27 sierpnia 2019r z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Katowice (dalej"Bank" lub "mBank SA") Aneks nr 27 do Umowy Współpracy nr 11/059/10/Z/PX.
Limit został ustalony do maksymalnej kwoty 3.500.000zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 31.08.2020r.
Sublimit na kredyt w rachunku bieżącym wynosi maksymalnie 950.000zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem ważności nie dłuższym niż 31.08.2020r.
Sublimit na gwarancje do kwoty 2.550.000zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dopuszcza się możliwość, aby termin ważności Gwarancji wykraczał poza termin ważności Linii i nie przekroczył dnia 31.08.2023r
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku, wynikających z Umowy oraz Umów Wykonawczych stanowi:
• hipoteka kaucyjna do kwoty 5.250.000,- PLN (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na będącej w użytkowaniu wieczystym Stanisława Więcka, nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 188D, 40-203 Katowice, stanowiącej działki o numerach 401/5, 39/3, 40/1, 37/7, 33/14, 941/5, 943/5, 945/5 z obrębu Dąbrówka Mała oraz Bogucice oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Stanisława Więcka, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KA1K/00048709/0,
• zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych stanowiących linię technologiczną „Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych, stanowiących własność Klienta, na podstawie umowy zastawniczej nr 11/017/13 z dnia 08.10.2013r.,
• weksel in blanco, wystawiony przez Klienta, zaopatrzony w deklarację wekslową Klienta z dnia 02.06.2011r.,
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji Energoinstal S.A. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,- PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.08.2024r.,
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji Dłużnika hipotecznego (Stanisława Więcka) w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,- PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.08.2024r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-08-28 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki