REKLAMA

DGA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 10.06.2021 r.

2021-05-12 14:13
publikacja
2021-05-12 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_zwolanie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DGA__2019_2020_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 10.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań).

Załączniki do niniejszego raportu stanowią:
- załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- załącznik nr 2 – projekty uchwał,
- załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2020 r.
- załącznik nr 4 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za lata 2019-2020
- załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_zwolanie_ZWZ.pdfOgłoszenie_zwolanie_ZWZ.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty_uchwal_ZWZ_2021.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_2021.pdf Projekty uchwał
Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2020.pdfSprawozdanie z dzialalnosci RN za 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2020 r
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2020 r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2020 r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za lata 2019-2020
DGA _2019_2020_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodz.pdfDGA _2019_2020_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodz.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Błażej Piechowiak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki