3,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) [„Rozporządzenie”], o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018, przekazanego w dniu 6 marca 2019 r. („Raport”), polegającej na uzupełnieniu Raportu o (omyłkowo wcześniej pominiętą) treść:

1) oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie Komitetu Audytu (stosownie do wymogu § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia);

2) oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 marca 2019 r. dotyczącego oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 (stosownie do wymogu 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych).
W związku z powyższym, Spółka przekazuje Raport w wersji skorygowanej w powyższym zakresie, tj. uzupełniony o powyższe oświadczenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of
Comperia.pl S.A. located in Warsaw (the „Company”) informs, pursuant to
§ 15 subparagraph 4 of Regulation of the Minister of Finance from March
29th 2018 on current and periodic information submitted by issuers of
securities or conditions recognition as equivalent information required
by the law of a non-member country as equal, in reference to the annual
reports (Polish Journal of Law of 2018, item 757) [the „Resolution”]
about correction of the consolidated annual report of the
Company’s Capital Group for financial year 2018,
published on March 6th 2019 (the „Report”), consisting of supplement of
the Report by the content (formely mistakenly omitted): 


1)     
Statement of the Company’s Supervisory
Board statement of March 5th 2019 on the Audit Committee (pursuant to
the requirement of § 71 subparagraph 1 point 8 of the Resolution); 


2)     
Statement of the Company’s Supervisory
Board statement of March 5th 2019 on assessment of the Company’s
statements for the financial year 2018 (pursuant to the requirement of §
71 subparagraph 1 point 12 of the Resolution and Article 382 § 3 of the
Commercial Companies Code). 


Given this, the Company forwards the Report in the
version corrected in the foregoing respect, i.e. supplemented by the
aforementioned statements. 


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2019-03-29 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.