REKLAMA
PIT 2023

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna - zawiązanie podmiotu zależnego prawa czeskiego w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta.

2021-09-14 22:29
publikacja
2021-09-14 22:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Informacja poufna - zawiązanie podmiotu zależnego prawa czeskiego w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14.09.2021, Emitent powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego od Emitenta.
Emitent informuje, że w nowopowstałej spółce pod nazwą Carlson Tech Ventures akciová společnost (spółka akcyjna prawa czeskiego) z siedzibą w Czeskim Cieszynie, objął 100% udziałów dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tego podmiotu.
Członkiem Zarządu spółki zależnej jest Pan Aleksander Gruszczyński pełniący jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu Emitenta.
Zarząd informuje, że zawiązanie nowego podmiotu prawa czeskiego związane jest z powzięciem przez Zarząd Emitenta zamiaru uzyskania przez CARLSON INVESTMENTS S.A. statusu Spółki Europejskiej (societas europaea – SE) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy jakie wiążą się z posiadaniem przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej.
Emitent informuje, że w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej zamierza w najbliższym czasie rozpocząć procedurę łączenia się Emitenta przez przejęcie spółki Carlson Tech Ventures akciová společnost na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu Spółki Europejskiej (SE).
Emitent będzie o wszelkich istotnych zdarzeniach w ramach opisanej wyżej procedury informował na bieżąco w formie raportów.

Current report no. 26/2021
Public Chancellery
Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.
Subject: Establishment of a subsidiary under Czech law in order to obtain the status of a European Company by the Issuer.
Legal basis:Article 17 (1) of the MAR Regulation
Content of the Report:
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw informs that on 14.09.2021, the Issuer became aware of the registration of a subsidiary of the Issuer.
The Issuer informs that in a newly established company under the name Carlson Tech Ventures akciová společnost (a joint stock company under the Czech law) with its registered office in Český Těšín, it took up 100% of shares granting 100% of votes at the General Meeting of this entity.
The Member of the Management Board of the subsidiary company is Mr Aleksander Gruszczyński, who is also the President of the Management Board of the Issuer.
The Management Board informs that the establishment of the new entity under the Czech law is connected with the intention of the Issuer's Management Board to obtain the status of a European Company (societas europaea - SE) by CARLSON INVESTMENTS S.A. within the meaning of the Act of March 4, 2005 on the European Economic Interest Group and the European Company.
The Management Board of the Issuer explains that it made the decision to initiate the procedure for obtaining the status of a European Company in connection with the fact that it sees a number of benefits for the Company and its shareholders that are associated with the possession of the status of a European Company.
The Issuer announces that in order to achieve the status of a European Company it intends to initiate in the near future the procedure for merger of the Issuer by acquisition of Carlson Tech Ventures akciová společnost pursuant to Article 2(1) in conjunction with Article 17(2)(a) and 18 of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of October 8th 2001 on the Statute for a European Company (SE).
The Issuer will keep abreast of all significant events under the procedure described above in the form of reports.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 26/2021Public
ChancelleryCompany:
CARLSON INVESTMENTS S.ASubject:Establishment
of a subsidiary under Czech law in order to obtain the status of a
European Company by the Issuer.Legal
basis: Article 17 (1) of the MAR RegulationContent
of the Report:The
Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office
in Warsaw informs that on 14.09.2021, the Issuer became aware of the
registration of a subsidiary of the Issuer.The
Issuer informs that in a newly established company under the name
Carlson Tech Ventures akciová společnost (a joint stock company under
the Czech law) with its registered office in Český Těšín, it took up
100% of shares granting 100% of votes at the General Meeting of this
entity. The
Member of the Management Board of the subsidiary company is Mr
Aleksander Gruszczyński, who is also the President of the Management
Board of the Issuer. The
Management Board informs that the establishment of the new entity under
the Czech law is connected with the intention of the Issuer's Management
Board to obtain the status of a European Company (societas europaea -
SE) by CARLSON INVESTMENTS S.A. within the meaning of the Act of March
4, 2005 on the European Economic Interest Group and the European Company.The
Management Board of the Issuer explains that it made the decision to
initiate the procedure for obtaining the status of a European Company in
connection with the fact that it sees a number of benefits for the
Company and its shareholders that are associated with the possession of
the status of a European Company.The
Issuer announces that in order to achieve the status of a European
Company it intends to initiate in the near future the procedure for
merger of the Issuer by acquisition of Carlson Tech Ventures akciová
společnost pursuant to Article 2(1) in conjunction with Article 17(2)(a)
and 18 of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of October 8th 2001 on
the Statute for a European Company (SE). The
Issuer will keep abreast of all significant events under the procedure
described above in the form of reportsINFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-14 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki