REKLAMA

BRAND24 S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za I półrocze 2023 roku

2023-09-12 12:31
publikacja
2023-09-12 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-12
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za I półrocze 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Brand 24 S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w związku zakończeniem w dniu 12 września 2023 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2023 roku [w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2022 roku]:

- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: ok. 13.1 mln zł [10.3mln zł],
- skonsolidowana EBITDA: ok. 4.0 mln zł [2.6 mln zł],
- skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej: ok. 2.7 mln zł [1.4 mln zł],

Zaprezentowane wyniki są pochodną danych operacyjnych prezentowanych dla okresów I oraz II kwartału 2023 roku. Emitent przypomina, iż kluczowym czynnikami wpływającymi na wyniki I półrocza 2023 były nowe funkcje aplikacji BRAND24 oraz zmiany cennika usług.

Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym. Emitent wskazuje przy tym, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań za I półrocze 2023 roku pozostaje w toku. Tym samym ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres zostaną przekazane w ramach skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację za okres sprawozdawczy. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-12 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2023-09-12 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2023-09-12 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki