PILNE

BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

2019-05-20 13:27
publikacja
2019-05-20 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2._Projekt_uchwal_ZWZ_18.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2018_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_4._Informacja_dot_wydatkow_poniesionych_w_2018_na_reprezentacje,_usugi_prawne_etc..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5._Informacja__o_zmianach_w_zakresie_dokumentow_zlozonych_przez_Czl._RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-20
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 18 czerwca 2019 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2018 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
e) podziału zysku netto Banku za 2018 r.,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2018 r.
g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.
14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
16. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wydatków poniesionych w 2018 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
17. Przyjęcie informacji o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Członków Rady Nadzorczej przy powołaniu na funkcję członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
18. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2019.pdfZałącznik 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik 2. Projekt uchwał ZWZ_18.06.2019.pdfZałącznik 2. Projekt uchwał ZWZ_18.06.2019.pdf Projekty uchwał na ZWZ
Załącznik nr 3. Sprawozdanie z działalności RN za 2018 r..pdfZałącznik nr 3. Sprawozdanie z działalności RN za 2018 r..pdf Sprawozdanie z działalności RN
Załącznik nr 4. Informacja dot wydatków poniesionych w 2018 na reprezentacje, usugi prawne etc..pdfZałącznik nr 4. Informacja dot wydatków poniesionych w 2018 na reprezentacje, usugi prawne etc..pdf Informacja dot wydatków poniesionych w 2018 na reprezentacje, usugi prawne etc.
Załącznik nr 5. Informacja o zmianach w zakresie dokumentów złożonych przez Czł. RN.pdfZałącznik nr 5. Informacja o zmianach w zakresie dokumentów złożonych przez Czł. RN.pdf Informacja o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i info złożonych przez Czł. RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-20 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki