REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

2021-08-25 16:14
publikacja
2021-08-25 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-25
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego z nr 42/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku, informuje, że w związku z doręczeniem w dniu 24 sierpnia 2021 Emitentowi decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., Emitent w dniu dzisiejszym złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy od w/w decyzji, wobec czego, z dniem doręczenia tego oświadczenia Komisji Nadzoru Finansowego w/w decyzja stanie się ostateczna i prawomocna oraz podlegać będzie wykonaniu.
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym złożył również wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. o wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta dopuszczonych do tego obrotu, tj. 2.066.267 akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1,00 PLN, oznaczonych kodem ISIN: PLBIKPT00014.
Zgodnie z w/w decyzją, wycofanie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. nastąpić powinno z dniem 2 września 2021 roku. Emitent utraci z tym dniem status spółki publicznej oraz przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki