REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki

2022-08-12 11:24
publikacja
2022-08-12 11:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Benefit_Systems_-_tekst_jednolity_po_ZWZ_z_29_czerwca_2022_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_Benefit_Systems_S.A._-_Consolidated_Wording_after_AGM_06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 lipca 2022 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21/29.06.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 21/2022 w dniu 29 czerwca 2022 roku.
W wyniku Postanowienia:
1) w §4 statutu Spółki dodany został ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.”
2) w §5 ust. 1 statutu Spółki dodana została dodatkowa działalność Spółki w następującym brzmieniu:
„72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne”
3) w §19 statutu Spółki dodane zostały ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 w następującym brzmieniu:
4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie:
(a) prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej,
(b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców,
(c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami,
(d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności,
(e) wpływ działalności Spółki na środowisko,
(f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp,
(g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie;
łącznie zwane dalej jako „Interesy Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes Interesariuszy”.

5.Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup.
6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki.”
Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Statut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdfStatut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdf
Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdfArticles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision on amendments to the company's articles of associationThe
Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (the "Company") hereby announces that the Company received court
decision dated 22 July 2022 issued by the District Court for the Capital
City of Warsaw in Warsaw regarding the registration of the amendment
into the Articles of Association of the Company (the “Registration”) on
basis of the Resolution No. 21/29.06.2022 of the Ordinary General
Meeting of the Company adopted on 29 June 2022. The Management Board of
the Company informed about the adoption of the above mentioned
resolution in current report No. 21/2022 of 29 June 2022.


Following the Registration:


1. § 4 Section 4 of the Articles of Association of the Company has been
added, which now reads as follows:


"4. The purpose of the Company is the pursuit of long term economic
success of the Company by conducting its business activities in a manner
that has a significant positive impact on the society and the
environment, taken as a whole."


2. § 5 Section 1 of the Articles of Association of the Company include
additional business activity in the following wording:


"72.19.Z Research and development in other natural and engineering
sciences;


71.20.B, Other technical analysis and research.”


3. § 19 Section 4, 5 and 6 of the Articles of Association of the Company
have been added, which now read as follows:


„4. The member of the management board of the Company performs his
duties in a manner that includes the purpose of the company and takes
into account, inter alia, the following matters:


(a) the likely consequences of any decision of the management board for
the Company and its stockholders, also in the in the long term,


(b) interests of the employees and contractors of the Company, including
suppliers,


(c) the need to foster the Company's business relations inter alia with
suppliers and customers,


(d) the impact of the Company's activities on the society and in
particular local communities,


(e) the impact of the Company's activities on the environment,


(f) the impact of the Company's activities on the stakeholders other
than those mentioned in this section,


(g) building and maintaining by the Company the reputation of an entity
that complies with high standards of business conduct;


together referred to as "Stakeholder Interests" and each a “Stakeholder
Interest”.


5. While performing the obligation specified in § Sec. 4, a member of
the management board is not obliged to assign a greater or lesser weight
to any of the Stakeholder Interests or their group in relation to the
other Stakeholder Interests or their groups.


6. Striving by a member of the management board to achieve the Company's
purpose and performance of the obligation specified in § Sec. 4 is
acting in the interest of the Company.”


A consolidated text of the Articles of Association of the Company
incorporating the above amendments is attached as appendix hereto.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-12 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-08-12 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki