REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zawiadomienie UniCredit w sprawie zmniejszenia udziału UniCredit poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku w związku z wygaśnięciem i obowiązkowym rozliczeniem certyfikatów UniCredit opartych o akcje Banku

2019-12-17 12:21
publikacja
2019-12-17 12:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawiadomienie UniCredit w sprawie zmniejszenia udziału UniCredit poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku w związku z wygaśnięciem i obowiązkowym rozliczeniem certyfikatów UniCredit opartych o akcje Banku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od UniCredit S.p.A („UniCredit”) w sprawie zmniejszenia udziału UniCredit poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku („Zawiadomienie”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, w dniu 16 grudnia 2019 r. w wyniku wygaśnięcia i obowiązkowego rozliczenia zabezpieczonych certyfikatów UniCredit opartych o akcje Banku, UniCredit zbył 16.430.000 akcji Banku właścicielom certyfikatów. O emisji powyższych certyfikatów przez UniCredit Bank informował w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Przed zmianą udziału UniCredit posiadał 16.430.000 akcji i głosów w Banku reprezentujących 6,26% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

Po opisanej wyżej zmianie, liczba posiadanych przez UniCredit akcji i głosów w Banku wynosiła 0, co stanowiło 0,0% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

Ponadto, zgodnie z Zawiadomieniem, brak było podmiotów zależnych od UniCredit posiadających akcje Banku, ani żadne prawa głosu związane z akcjami Banku nie zostały przekazane osobom trzecim, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). Dodatkowo, zgodnie z Zawiadomieniem, UniCredit nie posiadał żadnych instrumentów finansowych wskazanych w art. 69b Ustawy o Ofercie, które związane byłyby z akcjami Banku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION17.12.2019 - Report 36/2019: UniCredit
notification on reducing the share of UniCredit below the threshold of
5% of the total number of votes in the Bank as a results of expiry date
and mandatory settlement of UniCredit secured equity linked certificates
related to the shares of the BankBank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna ("Bank") hereby informs that on
December 16, 2019 it received a Notification from UniCredit SpA ("UniCredit")
on reducing the share of UniCredit below the threshold of 5% of the
total number of votes in the Bank ("Notification").According
to the Notification, on December 16, 2019, as a result of the expiry
date and mandatory settlement of UniCredit secured equity linked
certificates related to the shares of Bank, the UniCredit disposed
16,430,000 of the Bank's shares to the holders of the certificates. The
issuance of the above mentioned certificates by UniCredit was announced
by the Bank in current report No. 31/2016 dated on December 8, 2016.Before
the change in the share, UniCredit held 16,430,000 shares and votes in
the Bank representing 6.26% of the Bank's share capital and the total
number of votes in the Bank.After the change described above,
the number of shares and votes held by UniCredit in the Bank was 0,
which constituted 0.0% of the Bank's share capital and the total number
of votes in the Bank.In addition, according to the Notification,
UniCredit had no subsidiaries that hold shares of the Bank, nor had the
voting rights attached to such Bank's shares been transferred to any
person, as referred to in article 87 section 1 point 3 letter c) of the
Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies ("Offer
Act"). Additionally, according to the Notification, UniCredit did
not hold any financial instruments referred to in article 69b of the
Offer Act, that are linked to any Bank's shares.Legal basis:
art. 70 point 1 of the Act of July 29th, 2005 on Public Offering,
Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to
Organized Trading, and Public Companies


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-12-17 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki